Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychód osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, świadczącej usługi związane z pośrednictwem handlowym, może być opodatkowany formą ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Usługi związane z pośrednictwem handlowym

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 6 marca 2000 r. Działalność ta obejmuje różne rodzaje usług związanych z pośrednictwem handlowym, rekomendacją usług, promocją działalności klientów oraz przekazywaniem istotnych informacji i wspieraniem klientów w składaniu zamówień. Wnioskodawca nie prowadzi fizycznej sprzedaży towarów ani nie zawiera umów handlowych we własnym imieniu.

Podatnik chciał dowiedzieć się, czy przychód z działalności usługowej, związanej z pośrednictwem handlowym, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Wnioskodawca był zdania, że jego przychód może być opodatkowany ryczałtem na poziomie 8,5%. Jako uzasadnienie przedstawił, że spełnia warunki zawarte w przepisach, takie jak prowadzenie działalności pozarolniczej, limit przychodów czy brak innych form opodatkowania swojej działalności.

Działalność usługowa może korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, wskazując, że jego działalność może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%. Organ podatkowy argumentował swoje stanowisko, odwołując się do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zwrócił uwagę na rodzaj wykonywanych przez wnioskodawcę czynności oraz na fakt, że nie występują przesłanki wyłączające możliwość opodatkowania ryczałtem. W świetle analizy przepisów i przedstawionego stanu faktycznego, wnioskodawca może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

"Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że prowadzona przez Pana działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.12.0 - "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń", jako działalność usługowa, może korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzyskane z tego tytułu przychody należy opodatkować stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej przynosi wnioskodawcy pewność prawną co do możliwości opodatkowania jego przychodów z działalności pośrednictwa handlowego ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%. Stanowisko organu podatkowego jest uzasadnione i oparte na obowiązujących przepisach prawa, co pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów z organami skarbowymi w przyszłości.

Źródło: Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - usługi sklasyfikowane wg PKWiU 74.90.12.0. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.538.2023.2.KD