Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że kwoty, jakie najemcy opłacają za pośrednictwem wynajmującej tytułem opłat eksploatacyjnych, nie stanowią dla niej przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Refaktury za media a przychody z najmu nieruchomości

Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z prywatnego najmu nieruchomości, nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej. W 2023 roku jej przychody będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kobieta zawarła z najemcami umowy, według których, oprócz ustalonego czynszu, zobowiązani są oni do pokrywania kosztów związanych z mediami: energią elektryczną, wodą, ściekami, wywozem śmieci oraz ogrzewaniem. Koszty te są kalkulowane na podstawie rzeczywistego zużycia, które w całości pokrywają najemcy. Po otrzymaniu faktur od dostawców mediów wnioskodawczyni przekazuje je w całości do opłacenia najemcom.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy postępuje prawidłowo, przyjmując do opodatkowania wyłącznie kwotę czynszu wynikającego z umowy, pomijając kwoty refakturowanych opłat za media.

Kobieta argumentowała, że zgodnie z umowami i stanem faktycznym tylko kwota czynszu jest dla niej przysporzeniem majątkowym, stanowiącym podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem. Opłaty za media, na które wystawia faktury, nie powodują dla niej przysporzenia majątkowego. Pełni ona jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a dostawcą mediów, z uwagi na to refaktury za media nie są przychodem do opodatkowania.

KIS: prawidłowe jest opodatkowanie wyłącznie kwoty czynszu

KIS potwierdziła, że postępowanie podatniczki polegające na opodatkowaniu jedynie kwoty czynszu wynikającej z umowy, a pominięciu kwot refakturowanych opłat za media, jest prawidłowe. Organ podatkowy podkreślił, że z analizy przepisów wynika, że podstawą opodatkowania jest przysporzenie majątkowe wynajmującego, czyli otrzymany czynsz. Refaktury za media nie są traktowane jako przysporzenie majątkowe, ponieważ wynajmujący działa jedynie jako pośrednik między najemcą a dostawcą mediów.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Na podstawie przedstawionego opisu sprawy i powołanych przepisów stwierdzam, że przychodem do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są otrzymywane przez Panią kwoty czynszu. Natomiast pozostałe należności z tytułu opłat eksploatacyjnych: koszty zużywania energii elektrycznej, wody, odprowadzanych ścieków, odbioru śmieci i ogrzewania – nie stanowią przychodów ze źródła, jakim jest najem, i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po Pani stronie".

W związku z powyższym organ podatkowy potwierdził, że kwoty, jakie najemcy opłacają za pośrednictwem wnioskodawczyni tytułem opłat eksploatacyjnych: koszty zużywania energii elektrycznej, wody, odprowadzanych ścieków, odbioru śmieci i ogrzewania nie stanowią dla niej przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji nie stanowią dla niej przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

"Reasumując – postępuje Pani prawidłowo, przyjmując do opodatkowania wyłącznie kwotę czynszu wynikającego z umowy" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.1015.2022.1.TW