Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż projektów budowy farm fotowoltaicznych z odroczoną płatnością nie jest uważana za ukryty zysk, ze względu na brak bezpośredniego odniesienia w przepisach oraz fakt, że banki mają decydujący wpływ na dokonaną transakcję.

Sprzedaż farm fotowoltaicznych a ukryty zysk

Wnioskodawcą jest spółka, która planuje budowę farm fotowoltaicznych w Polsce. W celu finansowania tego projektu, spółka prowadzi rozmowy z bankami, które sugerują przekazanie projektów do nowo utworzonej spółki celowej, aby zminimalizować ryzyko. Projektów nie można jednak sfinansować bezpośrednio, dlatego płatności za projekty własne zostaną rozłożone w czasie przez około 10 lat. Cena sprzedaży projektów będzie ustalona na poziomie rynkowym, a odroczone płatności będą obciążone odsetkami. Po realizacji projektów, spółka będzie generować przychody ze sprzedaży prądu, które zostaną wykorzystane do spłaty odroczonych płatności oraz kredytów bankowych.

Spółka skierowała pytanie do KIS czy odroczona spłata za projekty farm fotowoltaicznych stanowi ukryty zysk. Wnioskodawca jest zdania, że nie zostały spełnione przesłanki, aby uznać sprzedaż za ukryty zysk.

KIS: sprzedaż projektów fotowoltaicznych z odroczoną płatnością nie jest ukrytym zyskiem

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy przyznał, że fakt, że banki mają kluczowy wpływ na kształt transakcji, sprawia, że sprzedaż projektów budowy farm fotowoltaicznych z odroczoną płatnością nie powinna być traktowana jako ukryty zysk. KIS podkreśliła, że przepisy podatkowe, w szczególności art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają bezpośredniego odniesienia do takiej transakcji jak sprzedaż projektów budowy farm fotowoltaicznych z odroczoną płatnością. Oznacza to, że przepisy nie precyzują, że tego rodzaju transakcja jest równoznaczna z ukrytym zyskiem. Ponadto, organ stwierdził, że sprzedaż projektów nie jest bezpośrednio związana z udziałem w zyskach spółki. Banki, które finansują projekty, mają większy wpływ na strukturę i warunki transakcji. W opinii KIS to banki narzucają konieczność sprzedaży projektów do spółki celowej i ustalają odroczone płatności. Organ zaznaczył, że transakcja nie jest związana z udziałem w zyskach spółki.

KIS podkreśliła, że projekt farmy fotowoltaicznej nie może być traktowany jako przedmiot umowy pożyczki. Umowa pożyczki dotyczy pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, które mogą być zwrócone. W przypadku projektu fotowoltaicznego, jest to zindywidualizowany projekt, który nie może zostać zwrócony po jego zrealizowaniu. Celem przekazania projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej, a nie zwrot projektu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.548.2022.1.MF