Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż karty SIM z przypisanym do niej numerem telefonu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skutki podatkowe sprzedaży karty SIM

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, planuje dokonać sprzedaży karty SIM, do której przypisany jest określony numer telefonu komórkowego. Wskazany numer telefonu jest zarejestrowany na podatnika od dnia 4 grudnia 2016 r. W lutym 2017 r., na jego zlecenie operator komórkowy dokonał wymiany karty SIM przypisanej do tego numeru, ponieważ poprzednia karta nie była kompatybilna z nową technologią. Od momentu wymiany karty SIM, wnioskodawca korzystał z niej głównie do prowadzenia rozmów, odbierania i wysyłania wiadomości tekstowych oraz dostępu do Internetu. Od momentu aktywacji nowej karty SIM w lutym 2017 r. aż do czerwca 2022 r., mężczyzna korzystał z usług świadczonych przez operatora w ramach oferty abonamentowej. Podatnik posiada potwierdzenie w postaci wiadomości SMS od operatora, datowane na 18 czerwca 2022 r., które świadczy o odłączeniu numeru od oferty abonamentowej.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy sprzedaż karty SIM z przypisanym do niej numerem telefonu w opisanej sytuacji stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik, opierając się na wcześniejszych interpretacjach i obowiązującym prawie, był zdania, że planowana transakcja sprzedaży karty SIM nie kwalifikuje się jako źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie będzie wymagała wykazania w zeznaniu rocznym (PIT-36).

Sprzedaż karty SIM nie podlega opodatkowaniu PIT

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w kontekście sprzedaży karty SIM z przypisanym numerem telefonu, należy odnieść się do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, transakcja ta powinna być traktowana jako odpłatne zbycie innych rzeczy.

Organ wskazał, że jeżeli transakcja nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej i wnioskodawca dokonuje sprzedaży jako osoba fizyczna, to do ustalenia obowiązku podatkowego istotny jest czas, jaki upłynął od momentu nabycia karty SIM do jej odpłatnego zbycia. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca pozostanie w posiadaniu karty SIM przez więcej niż pół roku przed jej sprzedażą, z uwagi na to kwota uzyskana ze sprzedaży karty SIM nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

"Wobec powyższego stwierdzić należy, że planowana przez Pana, nienastępująca w wykonywaniu działalności gospodarczej, sprzedaż karty SIM, nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabył Pan ww. kartę. Stąd czynność ta nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy i nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.531.2023.2.EC