Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dochody objęte ulgą CIT zostały prawidłowo zidentyfikowane i przypisane do odpowiedniej działalności, spełniającej kryteria określone w decyzji o wsparciu, z uwzględnieniem terminu i miejsca realizacji inwestycji oraz odpowiedniej ewidencji księgowej.

Przeksięgowanie przychodów zwolnionych z CIT

Wnioskodawcą jest podatnik podatku od osób prawnych, który planuje prowadzenie dwóch różnych działalności z których jedna będzie korzystać z ulgi podatkowej, natomiast druga nie. Nowy zakład, na którym będzie produkować wyroby objęte ulgą podatkową, będzie miał odrębne konto księgowe służące ewidencji przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku półproduktów, które będą produkowane w dotychczasowym zakładzie, wnioskodawca będzie musiał dokładnie rozliczać przychody, z których część będzie zaliczana do dochodu zwolnionego, a część będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. Kluczową kwestią jest zachowanie właściwego rozróżnienia między przychodami opodatkowanymi, a przychodami zwolnionymi, co wymaga odpowiedniego prowadzenia ewidencji i księgowości, a także przeprowadzania korekt w przypadku półproduktów.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy przeksięgowanie przychodu zwolnionego z opodatkowania na inne konto po początkowym zaksięgowaniu na koncie dla przychodów opodatkowanych jest dopuszczalne. Podatnik CIT jest zdania, że prawidłowe rozdzielenie przychodów i kosztów między działalnością zwolnioną z opodatkowania a działalnością opodatkowaną jest kluczowe, a technika księgowania czy ewentualne omyłki w tym procesie nie powinny wpłynąć na kwalifikację przychodów.

KIS: zgodność zasad identyfikacji i przypisania dochodów objętych ulgą

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego, przychody uzyskane z inwestycji, które nie spełniają kryteriów określonych w decyzji o wsparciu, nie kwalifikują się do zwolnienia z podatku CIT. Decyzja o wsparciu jest kluczowym dokumentem, który określa, które inwestycje są objęte ulgą CIT. KIS wyjaśniła, że decyzja o wsparciu określa także termin oraz miejsce realizacji inwestycji. Dochody uzyskane poza tym terminem lub miejscem nie kwalifikują się do zwolnienia z CIT. Ponadto, organ wskazał, że przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej. Dochody związane z inwestycją objętą decyzją o wsparciu muszą być oddzielnie zapisywane na koncie księgowym, które jest przeznaczone do ewidencji dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Reasumując, w opinii organu podatkowego, dochody objęte ulgą CIT zostały właściwie zidentyfikowane i poprawnie przypisane do działalności, która kwalifikuje się do ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.374.2022.1.PC