Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że odpłatne zbycie nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpłatne zbycie nieruchomości a PIT

We wrześniu 1997 r. wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem, w drodze darowizny, niezabudowaną nieruchomość gruntową (do majątku wspólnego). Przez cały czas trwania małżeństwa pozostawała wraz z małżonkiem w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Wraz z mężem (przed jego śmiercią) sprzedała ½ nabytej w drodze darowizny działki. Mąż podatniczki zmarł w październiku 2021 r. Nie miała ona wraz z małżonkiem zstępnych. Kobieta nabyła w całości spadek po zmarłym mężu – jest jedynym spadkobiercą. Na skutek zmian życiowych zmuszona jest sprzedać przedmiotową nieruchomość. Wszelkie formalności wynikające z faktu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia względem urzędu skarbowego zostały dopełnione przez podatniczkę w wymaganych terminach.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy musi zapłacić podatek dochodowy od zbycia nieruchomości.

Kobieta była zdania, że nie powinna płacić podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, argumentując, że okres 5 lat, po którym sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku, powinien być liczony od momentu nabycia nieruchomości w drodze darowizny, a nie od czasu nabycia spadku po zmarłym mężu.

Odpłatne zbycie nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT

Dyrektor KIS zgodził się z przedstawionym stanowiskiem i potwierdził, że wnioskodawczyni nie musi płacić podatku dochodowego od zbycia nieruchomości. KIS stwierdziła, że pięcioletni okres, który umożliwia zwolnienie z tego podatku, powinien być liczony od daty nabycia nieruchomości w drodze darowizny do majątku wspólnego z małżonkiem, a nie od momentu nabycia spadku po zmarłym małżonku.

Organ podatkowy wskazał, że dla ustalenia roku kalendarzowego, od którego końca należy liczyć pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 6 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że w przypadku odpłatnego zbycia przez wnioskodawczynię opisanej we wniosku nieruchomości, upływ 5- letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, należy liczyć od końca 1997 r., w którym małżonkowie nabyli tę nieruchomość w ramach wspólności małżeńskiej ustawowej. Dlatego też data otwarcia spadku, czy sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, nie stanowi dla niej nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy.

"Zatem, odpłatne zbycie opisanej we wniosku nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie Pani zobowiązana do zapłacenia 19% podatku dochodowego z tytułu jej odpłatnego zbycia" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.569.2023.1.JS