Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu wydawania (udostępniania) gier komputerowych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.21.30.0 - Gry on-line, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Wydawanie/udostępnianie gier komputerowych a ryczałt

Od maja 2022 r. wnioskodawca prowadzi działalność w branży IT, tworząc i udostępniając gry komputerowe za pośrednictwem amerykańskiej platformy. Platforma ta odpowiada za wsparcie użytkownika, serwery i transakcje z wykorzystaniem wirtualnej waluty. Mężczyzna zdobywa wirtualną walutę za udostępniane gry i może ją miesięcznie wymieniać na walutę rzeczywistą według regulaminu platformy. Przychody podatnika pochodzą z transakcji z użytkownikami, a nie za samą publikację gry. Zachowuje on prawa autorskie do swoich gier. Jego działalność została zaklasyfikowana pod symbolem PKWiU 58.21.30.0 - Gry on-line. Wnioskodawca opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu podatnik złożył w maju 2022 r. W latach podatkowych, których dotyczy wniosek były i są w odniesieniu do przedsiębiorcy zachowane warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Mężczyzna był zdania, że usługi przez niego wykonywane sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 58.21.30.0, powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 8,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przychód osiągany przez wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu wydawania (udostępniania) gier komputerowych podlega/będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Organ podatkowy wskazał, że w świetle ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw z pozarolniczej działalności gospodarczej, które mieszczą się w ramach określonych kategorii działalności. Jednocześnie, wysokość stawki ryczałtu zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. KIS zaznaczyła, że ustawodawca w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy określił stawkę ryczałtu na poziomie 8,5% dla przychodów z działalności usługowej. W kontekście przedstawionego wniosku, gry komputerowe sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 58.21.30.0 – Gry on-line, mieszczą się w tej kategorii, co skutkuje zastosowaniem wskazanej stawki ryczałtu.

"Reasumując, przychód osiągany przez Pana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu wydawania (udostępniania) gier komputerowych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.21.30.0 Gry on-line, podlega/będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne" - podsumował organ.

Źródło: Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów za wydawanie (udostępnianie) gier komputerowych w wysokości 8,5%. - Interpretacja - 0112-KDSL1-2.4011.314.2023.3.JN - (interpretacje.pl)