Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywająca lokale mieszkalne od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT podczas późniejszej odsprzedaży tych lokali.

Odsprzedaż nabytych lokali mieszkalnych a VAT

Spółka z o.o. (wnioskodawca) nabywa lokale mieszkalne od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Lokale te często były pierwotnie nabyte od deweloperów. Spółka nabywa prawa własności lokali lub prawa ekspektatywy do prawa własności, bez możliwości odliczenia VAT, gdyż nabywane są od nie podatników VAT. Firma kwalifikowała lokale jako „towar handlowy”, wskazała przy tym, że nie były i nie są one wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Ponadto, spółka odsprzedaje nabyte lokale bez ponoszenia wydatków na ulepszenia przekraczających 30% wartości początkowej nabytego lokalu.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT przy odsprzedaży nabytych lokali mieszkalnych lub prawa ekspektatywy do własności lokalu, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, argumentował, że powinien być zwolniony od VAT, zgodnie z omawianym przepisem, ponieważ nie ma możliwości odliczenia VAT przy nabyciu nieruchomości, a także nie ponosi wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej.

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokali

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki, potwierdzając, że sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego na rynku wtórnym i ujętego w spółce jako towar handlowy, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Organ podatkowy wskazał, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, muszą zostać spełnione dwa warunki, tj. brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz brak wydatków na ulepszenie, w stosunku do których sprzedający miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w przypadku ponoszenia takich wydatków, muszą być one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Przy czym, KIS podkreśliła, że aby dostawa budynku, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu, oba warunki wskazane w tym uregulowaniu muszą być spełnione łącznie.

Dyrektor KIS podkreślił w szczególności:

"Wskazaliście Państwo, że przy nabywaniu wyżej wymienionych lokali nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia VAT. Lokale te nabywane są od podmiotów niebędących podatnikami VAT (nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Przedmiotem zbycia są lokale stanowiące towar handlowy, które nie mogą ulec ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W związku z tym skoro nie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu lokali, to sprzedaż przedmiotowych lokali będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy".

Z uwagi na powyższe KIS stwierdziła, że spółka nie mając prawa do odliczenia VAT oraz nie ponosząc wydatków na ulepszenia przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości, może skorzystać z ww. zwolnienia.

"Podsumowując, sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego na rynku wtórnym i ujętego w Państwa Spółce jako towar handlowy, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a" - podsumował organ.

Źródło: Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokali. - Interpretacja - 0113-KDIPT1-3.4012.414.2023.2.KAK - (interpretacje.pl)