Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnił, że sprzedaż serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełączników sieciowych na rzecz uczelni wyższej kwalifikuje się do zastosowania 0% stawki VAT.

Sprzedaż serwerów wraz z oprogramowaniem a VAT

Wnioskodawca dokonał sprzedaży serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełączników sieciowych na rzecz uczelni wyższej. Oprogramowanie, będące elementem dostawy, było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwerów i spełniało wymagania funkcjonalne określone przez nabywcę. Placówka oświatowa była płatnikiem za dostarczone towary, a cała transakcja została potwierdzona przez organ nadzorujący uczelnię, tj. Ministra Edukacji i Nauki.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy realizowana sprzedaż serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełącznikami sieciowymi na rzecz uczelni wyższej spełnia warunki, aby zastosować stawkę 0% VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Podatnik uważał, że przedmiotowa sprzedaż spełnia warunki zastosowania 0% stawki VAT, opierając się na przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, które regulują kwestie opodatkowania dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Możliwość zastosowania stawki 0% VAT

Dyrektor KIS przyznał rację wnioskodawcy. W uzasadnieniu organ odwołał się do przepisów prawnych, które określają transakcje objęte 0% stawką VAT. Zgodnie z interpretacją, dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem kwalifikuje się do zastosowania 0% stawki VAT, ponieważ spełnione są wszystkie wymagane warunki, tj. towary są wymienione w załączniku do ustawy, a nabywcą jest placówka oświatowa.

Organ podatkowy szczegółowo odwołał się do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, potwierdzając przy tym, że sprzedane towary (serwery wraz z oprogramowaniem i przełącznikami sieciowymi) kwalifikują się jako towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy „Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Skoro zatem – zgodnie z informacjami wskazanymi w opisie sprawy – dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełączników sieciowych dokonana została na rzecz placówki oświatowej i posiadają Państwo stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, a kopia zamówienia została przekazana do właściwego urzędu skarbowego, to spełnione są warunki, o których mowa w art. 83 ust. 14-15 ustawy i tym samym, przy dostawie wskazanych we wniosku ww. urządzeń, są Państwo uprawnieni do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy".

"Podsumowując, sprzedaż serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełączników sieciowych spełnia warunki do zastosowania stawki 0% VAT określone w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym opisana sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0%" - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.511.2023.1.KFK