Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na prace adaptacyjne zakupionej kamienicy, a także od innych wydatków związanych ze świadczeniem usług zakwaterowania studentów i doktorantów w tym budynku.

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą od 2020 roku jako czynny podatnik VAT, zakupił w czerwcu 2023 roku kamienicę od osób niebędących czynnymi podatnikami VAT, co skutkowało zwolnieniem transakcji od VAT. Podatnik planuje w przyszłości przeprowadzić prace adaptacyjne budynku i następnie świadczyć usługi zakwaterowania dla studentów i doktorantów. Poniesione wydatki wnioskodawca będzie wykorzystywał wyłącznie do działalności opodatkowanej zgodnie z PKD 55, tj. do świadczenia usług zakwaterowania studentów i doktorantów. Cześć wydatków na prace adaptacyjne zostanie sfinansowana z pożyczki a część ze środków przedsiębiorcy.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie mógł odliczyć VAT od wydatków poniesionych na prace adaptacyjne kamienicy oraz od innych wydatków związanych ze świadczeniem usług zakwaterowania dla studentów i doktorantów.

Podatnik był zdania, że przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od wszystkich wydatków związanych z opisanym przedsięwzięciem, zarówno w części finansowanej ze środków własnych, jak i w części finansowanej ze środków pochodzących z pożyczki. Argumentował to faktem, że jest czynnym podatnikiem VAT i że ponoszone wydatki są ściśle związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków

Dyrektor KIS, po analizie przedstawionego stanu faktycznego i argumentacji wnioskodawcy, uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe. Organ wskazał, że wnioskodawca, jako czynny podatnik VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na prace adaptacyjne oraz inne koszty związane z usługami zakwaterowania dla studentów i doktorantów.

Organ podatkowy podkreślił, że prawo do odliczenia VAT naliczonego wynika bezpośrednio z ogólnych przepisów ustawy o VAT. Spełnienie warunków, takich jak status czynnego podatnika VAT oraz związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, uprawnia do odliczenia podatku. KIS zaznaczyła, że w przypadku wnioskodawcy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z prawa do odliczenia VAT, uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób wykorzystania nabytych towarów i usług w ramach tej działalności.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"W analizowanej sprawie biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Pan we wniosku i jego uzupełnieniu:

-jest Pan czynnym podatnikiem VAT;

-planuje Pan przeprowadzić prace adaptacyjne i świadczyć usługi zakwaterowania dla studentów i doktorantów;

-poniesione wydatki będzie Pan wykorzystywał wyłącznie do działalności opodatkowanej zgodnie z PKD 55, tj. do świadczenia usług zakwaterowania studentów i doktorantów,

to, przy założeniu, że nie wystąpią okoliczności wymienione w art. 88 ustawy – przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z planowanymi pracami adaptacyjnymi".

"Podsumowując, będzie przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na prace adaptacyjne i od innych wydatków związanych ze świadczeniem usług zakwaterowania studentów i doktorantów w zakupionej kamienicy" - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.432.2023.4.DS