Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że sprzedaż przez spółdzielnię budynku magazynowego oraz będącego w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nieruchomości przez spółdzielnię a VAT

Spółdzielnia, która jest czynnym podatnikiem VAT, planuje w przyszłości sprzedać nieruchomość, tj. budynek magazynowy wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów. Budynek został wybudowany w 1975 roku i po oddaniu do użytkowania w tym samym roku był wykorzystywany jako magazyn zbożowy. Od czerwca 1993 r. do chwili obecnej budynek jest dzierżawiony, a dzierżawa jest opodatkowana podatkiem VAT. We wrześniu 2019 r. spółdzielnia poniosła wydatki na ulepszenia, które stanowiły 52,6% wartości początkowej budynku. Od wydatków na ulepszenie spółdzielnia odliczyła VAT naliczony.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT, czy będzie mogła korzystać ze zwolnienia.

Spółdzielnia była zdania, że transakcja powinna korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że planowana sprzedaż nieruchomości przez spółdzielnię może korzystać ze zwolnienia od VAT.

Organ podatkowy szczegółowo odniósł się do przepisów ustawy o VAT, wyjaśniając definicje dotyczące dostawy towarów. Zwrócono uwagę, że zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

KIS wskazała w szczególności:

"Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że dostawa budynku magazynowego nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż jak wynika z wniosku budynek po oddaniu do użytkowania w 1975 roku był wykorzystywany jako magazyn zbożowy, natomiast od 01.06.1993 r. do nadal budynek jest dzierżawiony. We wrześniu 2019 r. ponieśli Państwo wydatki na ulepszenie ww. budynku, które przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku. Jednakże od dnia poniesienia ww. wydatków doszło do pierwszego zasiedlenia (zajęcia) ulepszonego budynku, który jest – jak Państwo wskazali - nadal przedmiotem dzierżawy. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą budynku upłynął okres dłuży niż 2 lata".

Z uwagi na powyższe organ uznał, że zostały spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym, na podstawie art. 29a ust. 8 tej ustawy, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów (działek), na których posadowiony jest budynek magazynowy, również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

"Reasumując, dostawa wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego nieruchomości (budynku magazynowego oraz będącego w użytkowaniu wieczystym gruntu – działek nr 1 i 2, na których budynek ten jest posadowiony) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy w związku z art. 43 ust. 11 ustawy"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.604.2023.1.JS