Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wartość niespłaconego i nieprzedawnionego zobowiązania, które pozostanie w spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, nie będzie stanowić dla spółki przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Niespłacone i nieprzedawnione zobowiązania a CIT

Spółka z siedzibą na terytorium RP podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Podstawową działalnością firmy jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spółka posiada niespłaconą pożyczkę udzieloną przez podmiot powiązany - pożyczkodawca. Podmiot udzielający pożyczki posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jedynego udziałowca spółki oraz naliczone zgodnie z umową pożyczki odsetki. Zobowiązania nie są przedawnione i nie ulegną przedawnieniu do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z rejestru KRS. Firma wskazała, że nie zostanie zwolniona z obowiązku spłaty zobowiązania oraz nie nastąpi żadne inne zdarzenie prowadzące do umorzenia zobowiązań z tego tytułu. Spółka nie posiada wystarczających środków na dokonanie spłaty pożyczek wraz z odsetkami, a w konsekwencji na moment wykreślenia z KRS pozostaną niespłacone zobowiązania.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu pożyczki na dzień wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców powoduje powstanie przychodu podatkowego, który podlegałby opodatkowaniu CIT.

Zdaniem spółki, w opisie stanu faktycznego nie miało i nie będzie mieć miejsca umorzenie zobowiązań. Oznacza to, że spółka nie powinna rozpoznawać przychodu z tytułu niespłaconych zobowiązań na moment likwidacji, ponieważ sytuacja ta nie stanowi umorzenia zobowiązań. W szczególności nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Brak przychodu podlegającego CIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wartość niespłaconego i nieprzedawnionego zobowiązania, które pozostanie w spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, nie będzie stanowić przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu CIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko odwołując się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem, który podlega opodatkowaniu, jest wartość otrzymanych rzeczy, praw, świadczeń w naturze, a także innych świadczeń w naturze, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. Organ zauważył, że w opisanym przypadku nie doszło do faktycznego przysporzenia majątkowego po stronie spółki w związku z zakończeniem likwidacji, dlatego nie można mówić o przychodzie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Następnie KIS odniosła się do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT, który reguluje kwestię przychodu z umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Dyrektor KIS zaznaczył, że w opisanym przypadku nie dojdzie do umorzenia zobowiązań, które mogłoby skutkować powstaniem przychodu podatkowego. Organ podkreślił, że podstawą do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno być wystąpienie realnego przysporzenia majątkowego po stronie podatnika. W przedmiotowym przypadku, po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, spółka przestanie istnieć, co uniemożliwi przypisanie jej jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytułu.

"Podsumowując, wartość niespłaconego i nieprzedawnionego zobowiązania, który pozostanie w Spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych" - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.459.2023.1.KW