Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wydatki poniesione przez spółkę na budowę infrastruktury drogowej w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowo-usługowej będą spełniać warunki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wydatki na infrastrukturę drogową a koszt podatkowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca czynnym podatnikiem VAT realizuje inwestycję mieszkaniowo-usługową, która wymaga budowy „inwestycji drogowej” obejmującej budowę dojazdowej drogi publicznej, budowę części jezdni i części chodnika przy wjeździe na dojazdową drogę publiczną, budowę 11 miejsc parkingowych. Inwestycja drogowa prowadzona jest na działkach należących do gminy. Firma zawarła z gminą umowę, dotycząca budowy dojazdowej drogi publicznej. Zgodnie z postanowieniami umowy przedsiębiorstwo zobowiązało się do kompleksowego wykonania inwestycji drogowej oraz poniesienia wszelkich związanych z nią kosztów. Po jej zakończeniu firma przekaże nieodpłatnie gminie wykonaną inwestycję drogową oraz prawa własności projektu drogowego wraz z autorskimi prawami majątkowymi do tej dokumentacji. Wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo to zakup materiałów i koszty usług firm podwykonawczych związanych z wykonaniem inwestycji.

W związku z tym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może zaliczyć wydatki poniesione na budowę infrastruktury drogowej do kosztów podatkowych w kontekście realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej.

Przedsiębiorstwo argumentowało, że bez odpowiedniej infrastruktury drogowej niemożliwa byłaby pełna realizacja inwestycji oraz dalsza działalność związana z jej sprzedażą lub wynajmem. Firma podkreślała, że wydatki związane z budową drogi są ściśle powiązane z działalnością generującą przychody i podlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji firma ma prawo do odliczenia tych wydatków jako kosztów podatkowych.

Wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS zgodził się z przedstawionym stanowiskiem i uznał, że wydatki poniesione przez spółkę na budowę infrastruktury drogowej w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowo-usługowej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ podatkowy odwołał się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którymi koszty uzyskania przychodów to takie, które poniesiono w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. KIS zauważyła, że budowa infrastruktury drogowej bezpośrednio wpływa na możliwość osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej, co stawia te wydatki w kategorii kosztów podatkowych. Organ uznał, że przedmiotowe wydatki są niezbędne do obsługi komunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, który jest budowany w celu sprzedaży lub wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych. Dodatkowo organ zaznaczył, że wydatki te są dobrze udokumentowane i nie zostaną zwrócone przedsiębiorstwu w żadnej formie.

KIS wskazała w szczególności:

"Odnosząc powyższe do ww. przepisów prawa wskazać należy, że wydatki poniesione na budowę inwestycji drogowej, która następnie zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy, pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z możliwością osiągania przychodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, jak i zachowania źródła przychodów i jego zabezpieczenia. Jak wynika z opisu sprawy inwestycja drogowa jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, który Spółka buduje w celu sprzedaży lokali mieszkalnych usługowych, doraźnie wynajmu lokali usługowych. Zapewnienie prawidłowej komunikacji ma wpływ na zainteresowanie potencjalnych klientów kupnem i wynajmem lokali. Ponadto wydatki te są poniesione przez Państwa i nie zostaną w żaden sposób zwrócone".

W związku z powyższym organ podatkowy podsumował, że wydatki na zakup materiałów oraz koszty usług firm podwykonawczych związanych z inwestycją drogową będą spełniać warunki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.398.2023.4.END