Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że miejsce importu wyrobów akcyzowych może znajdować się w składzie podatkowym, pod warunkiem, że podmiot prowadzący ten skład podatkowy posiada decyzję o uznaniu miejsca, w którym wyroby akcyzowe mogą być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa celnego, oraz powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o posiadaniu takiej decyzji.

Import wyrobów akcyzowych bezpośrednio w składzie podatkowym

Spółka jest podatnikiem akcyzowym i posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Przedmiotowy skład podatkowy znajduje się na terenie miejsca wyznaczonego. Firma chciałaby w przyszłości zacząć importować wyroby bezpośrednio w składzie podatkowym.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy w świetle obowiązujących od dnia 13 lutego 2023 r. regulacji prawnych w zakresie akcyzy spółka jest uprawniona do importu wyrobów akcyzowych bezpośrednio w składzie podatkowym położonym na terenie miejsca wyznaczonego.

W opinii firmy posiadanie składu podatkowego na terenie miejsca wyznaczonego pozwala na to, żeby miejsce importu znajdowało się na terenie składu podatkowego.

Brak możliwości importu bezpośrednio w składzie podatkowym

Dyrektor KIS nie zgodził się z przedstawionym stanowiskiem, podkreślając, że skład podatkowy może być miejscem importu wyłącznie, gdy posiada decyzję o uznaniu i jest to odpowiednio zgłoszone.

Organ podatkowy odwołał się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tymi przepisami, miejsce importu wyrobów akcyzowych może znajdować się w składzie podatkowym, pod warunkiem, że podmiot prowadzący ten skład podatkowy posiada decyzję o uznaniu miejsca, w którym wyroby akcyzowe mogą być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa celnego, oraz powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o posiadaniu takiej decyzji.

KIS wskazała w szczególności:

"Obowiązujący od 13 lutego 2023 r. przepis art. 27 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym (dodany ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r., poz. 2427) reguluje obowiązki podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym funkcjonowało będzie miejsce importu. W przepisie tym przewidziano, że miejsce importu będzie mogło znajdować się w składzie podatkowym, jeżeli decyzję o uznaniu tego miejsca, wydaną na podstawie przepisów prawa celnego, będzie posiadał podmiot prowadzący skład podatkowy, a o otrzymaniu takiej decyzji następnie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Aby więc móc dokonywać importu wyrobów akcyzowych do miejsca importu położonego w składzie podatkowym, niezbędne jest spełnienie obu powyższych warunków".

W świetle powyższego uregulowania organ zaznaczył, że w przedstawionych we wniosku okolicznościach spółka nie wypełnia warunków wskazanych w art. 27 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym.

"W związku z powyższym, posiadanie przez Państwa składu podatkowego na terenie miejsca wyznaczonego nie pozwala na to, żeby miejsce importu znajdowało się na terenie posiadanego przez Państwa składu podatkowego"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.283.2023.1.AM