Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że brak uzyskania dochodów nie jest równoznaczny z dochodami zwolnionymi z opodatkowania, wobec czego nie uprawnia to podatnika do złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej.

Brak dochodów a papierowe zeznanie CIT-8

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku podatkowym 2022 r. nie zrealizowała żadnych obrotów, nie uzyskała żadnych dochodów, a także nie zatrudniała żadnych pracowników ani zleceniobiorców. Od dnia założenia do chwili obecnej nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie notowała i nie notuje żadnych dochodów. Również w przyszłości spółka nie podejmie działalności gospodarczej, ponieważ w przygotowaniu jest jej likwidacja.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy opisanym przypadku spółka ma również możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej.

Firma była zdania, że dochód zero (0,00 złotych) należy rozumieć jako dochód zwolniony od podatku, a to oznacza, że istnieje możliwość złożenia rocznego zeznania CIT-8 w formie papierowej na podstawie art. 27a ustawy CIT.

Obowiązek złożenia CIT-8 w formie elektronicznej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że spółka jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2022 r. w formie elektronicznej zgodnie z art. 27 ust. 1c w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT.

Organ podatkowy wskazał, że z treści art. 27a ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że zeznanie podatkowe CIT-8 może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT i nie są obowiązani do sporządzania deklaracji i informacji wymienionych w art. 27a ustawy o CIT. Co więcej, brak uzyskania żadnych dochodów nie oznacza, że podatnik uzyskuje wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

"Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że do składania deklaracji CIT-8 w formie papierowej uprawnieni są podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego i nie składają deklaracji i informacji wymienionych w art. 27a ustawy o CIT. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że dochód zero (0,00 złotych) należy rozumieć jako dochód zwolniony od podatku, w związku z czym podatnik ma możliwość złożenia rocznego zeznania CIT-8 w wersji papierowej na podstawie art. 27a ustawy o CIT. Nie uzyskanie jakichkolwiek dochodów przez podatnika nie uprawnia podatnika do składania zeznania CIT-8 w formie papierowej. Nie można utożsamiać pojęcia dochodu zerowego z pojęciem dochodu zwolnionego od podatku dochodowego. Nie są to tożsame pojęcia"- wskazał organ.

KIS podsumowała, że w związku z powyższym spółka jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2022 r. w formie elektronicznej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.563.2023.1.KM