Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że stanowisko wnioskodawcy było błędne, ponieważ brak bezpośredniego związku między otrzymanym odszkodowaniem a konkretnymi świadczeniami lub usługami, a także brak związku z działalnością opodatkowaną, uniemożliwiają zastosowanie prawa do odliczenia podatku VAT.

Utylizacja drobiu a VAT

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi hodowlę drobiu w ramach gospodarstwa rolnego. W fermie prowadzonej przez podatnika wybuchła wysoce zjadliwa grypa ptaków, co zostało potwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii. W związku z tym organ wydał decyzję, w której nakazał niezwłoczne uśmiercenie ptaków na fermie w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się wirusa grypy ptaków. Mężczyzna prowadzący hodowlę drobiu, zlecił usługodawcy, specjalizującemu się w unieszkodliwianiu odpadów pochodzenia zwierzęcego, wykonanie usługi polegającej na odbiorze i utylizacji padłych sztuk drobiu i jaj z fermy. Usługodawca wystawił na osobę prowadzącą hodowlę faktury dokumentujące wykonanie określonej usługi. Następnie doszło do zawarcia umowy przelewu wierzytelności pomiędzy osobą prowadzącą hodowlę (cedentem) a usługodawcą (cesjonariuszem). W umowie określono, że osoba prowadząca hodowlę ma roszczenie wobec Skarbu Państwa (powiatowego inspektoratu weterynarii) o zwrot faktycznie poniesionych kosztów związanych z uśmierceniem i unieszkodliwieniem zwierząt oraz jaj.

W efekcie, powiatowy inspektorat weterynarii dokonał zapłaty usługodawcy na podstawie faktur za wykonane usługi unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Mężczyzna zadał pytanie KIS czy można odliczyć VAT z faktur za unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych. Podatnik jest zdania, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach.

KIS: brak prawa do odliczenia VAT za utylizację drobiu

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było błędne. W opinii organu podatkowego, brak bezpośredniego związku między odszkodowaniem a konkretnymi świadczeniami lub usługami oraz brak związku z działalnością opodatkowaną sprawiają, że wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupem usług unieszkodliwiania odpadów. Organ argumentuje, że w przypadku otrzymanego odszkodowania nie istnieje bezpośredni związek między odszkodowaniem, a konkretnym świadczeniem czy usługą. W jego ocenie, odszkodowanie nie stanowi wynagrodzenia za jakąkolwiek konkretną czynność lub usługę wykonaną na rzecz powiatowego lekarza weterynarii.

KIS podkreśliła, że podatek VAT może być odliczany jedynie wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek między ponoszonymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną generującą podatek należny. W tym przypadku, organ stwierdził że nie ma takiego związku między zakupem usług unieszkodliwiania odpadów, a prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą w zakresie hodowli drobiu. KIS uznała, że wydatki nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez wnioskodawcę poprzez ich odsprzedaż oraz nie są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.452.2023.2.KFK