Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia uzależnionego od efektu, wypłaconego doradcom na podstawie faktury VAT, w związku ze skutecznym pozyskaniem inwestora dla spółki.

Wynagrodzenie dla doradców a koszt uzyskania przychodów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polską spółką kapitałową zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. W związku z trudną sytuacją gospodarczą i w celu umożliwienia dalszego rozwoju zdecydowała się poszukać dodatkowego finansowania w postaci pozyskania inwestora. Firma nawiązała współpracę z profesjonalnymi doradcami, którzy pomagali jej w procesie pozyskiwania inwestora. Transakcja z inwestorem została sfinalizowana w lipcu 2023 r. W wyniku tej transakcji spółka uzyskała dodatkowe finansowanie w wysokości 10 milionów euro. Kwota ta została przeznaczona na dalszy rozwój spółki, a także dzięki niej spłacono całkowite dotychczasowe zadłużenie wobec banku. Firma zdobyła również możliwość uzyskania nowego kredytu obrotowego w kwocie 25 milionów euro. Spółka na podstawie faktur VAT wystawionych przez doradców zapłaciła im wynagrodzenie, które miało charakter prowizyjny i jego wypłata była zależna od ziszczenia się warunku, którym było dojście transakcji do skutku

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy spółka może uznać wynagrodzenie dla doradców za usługi doradcze w procesie pozyskiwania finansowania i inwestora za koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Zdaniem firmy zgodnie z ww. uregulowaniem, będzie ona uprawniona do uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia uzależnionego od efektu wypłacanego doradcy (na podstawie faktury VAT) w przypadku skutecznego pozyskania inwestora.

Wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor KIS potwierdził, że spółka jest uprawniona do uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia doradców za usługi doradcze w procesie pozyskania finansowania i inwestora dla spółki w związku z przedmiotową transakcją w świetle art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Organ podatkowy uznał, że wydatki poniesione na usługi doradcze związane z pozyskaniem inwestora spełniają warunki kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie tylko przyczyniły się do poprawy sytuacji finansowej spółki i wzmocnienia jej pozycji strategicznej, ale także umożliwiły rozwój działalności. Wydatki te nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy CIT i miały wpływ na możliwość osiągnięcia przychodów oraz zabezpieczenia źródła przychodów.

"Dlatego też poniesienie przez Państwa wydatków związanych z wynagrodzeniem uzależnionym od efektu, wypłaconym Doradcom za usługi doradcze w procesie pozyskania finansowania i inwestora dla Spółki w związku z Transakcją, o ile będzie on odpowiednio udokumentowany i nie będzie w katalogu kosztów niepodatkowych (określonym w art. 16 ust. 1 ustawy CIT), jak również nie zostanie Spółce w żadnej sposób zwrócony, należy uznać za poniesienie kosztu ukierunkowanego na zabezpieczenie źródła przychodów Spółki (racjonalny wydatek), a tym samym za poniesienie kosztu, który może obniżyć wynik podatkowy Spółki jako koszt uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy CIT" - wskazała KIS.

KIS podkreśliła, że w przypadku gdy poniesione koszty na usługi doradcze wiązałyby się z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

"W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia uzależnionego od efektu, wypłaconego Doradcy na podstawie faktury VAT, w związku ze skutecznym pozyskaniem Inwestora, za prawidłowe" - podsumował organ.

Źródło: Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia uzależnionego od efektu, wypłaconego Doradcy na podstawie faktury VAT, w związku ze skut... - Interpretacja - 0114-KDIP2-2.4010.470.2023.1.AS - (interpretacje.pl)