Dyrektor Krajowej Informacja Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że przeniesienie samochodu do majątku prywatnego wspólników spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Przeniesienie samochodu do majątku prywatnego

Wnioskodawca razem z małżonką i pozostali dwaj wspólnicy spółki jawnej, posiadają po 25% udziału w zyskach i stratach spółki jawnej. Spółka jest właścicielem dwóch samochodów osobowych o takiej samej wartości. Wspólnicy planują wycofanie samochodów ze spółki oraz nieodpłatne ich przeniesienie do majątków prywatnych. Wnioskodawca wraz z małżonką uzyska do współwłasności majątkowej małżeńskiej jeden samochód, a pozostali dwaj wspólnicy uzyskają do ich współwłasności majątkowej małżeńskiej drugi samochód. Przeniesienie samochodów do majątku prywatnego wspólników nastąpi na podstawie uchwały wspólników o wycofaniu samochodów ze spółki oraz na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności samochodów do majątku prywatnego wspólników. Umowa ta będzie umową nienazwaną i nie przyjmie formy umowy darowizny.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przeniesienie jednego z samochodów do majątku prywatnego jego i małżonki będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.

Zdaniem mężczyzny przeniesienie jednego z samochodów stanowiącego własność spółki jawnej do majątku prywatnego jego i małżonki nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Podatnik argumentował, że umowa nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu, która zostanie zawarta w wykonaniu uchwały wspólników o przeniesieniu samochodów do majątku prywatnego wspólników, nie będzie żadną z czynności prawnych wskazanych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym nie będzie umową darowizny. Będzie to umowa nienazwana, nieobjęta katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn.

Brak opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i potwierdził, że przeniesienie samochodu do majątku prywatnego wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Organ podatkowy oparł swoje stanowisko na przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz Kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jest zamknięty, a jedynie tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych wymienione w ustawie o podatku od spadków i darowizn stanowią przypadki opodatkowania.

Następnie organ odwołał się do definicji darowizny z Kodeksu cywilnego, gdzie darowizna jest określana jako bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zaznaczył, że istotą umowy darowizny jest bezpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz obdarowanego. KIS zauważyła, że w przypadku przeniesienia samochodu do majątku wspólników, nie zachodzi bezpłatne świadczenie, ponieważ samochody były już wspólną własnością spółki, a ich przeniesienie do majątku prywatnego wspólników wynika z uchwały wspólników, a nie z bezpłatnego świadczenia darczyńcy.

"Skoro więc czynność nieodpłatnego przeniesienia współwłasności samochodu na Pana rzecz (jako jednego ze wspólników) będzie umową nienazwaną, przenoszącą prawo współwłasności w następstwie wykonania uchwały wspólników o wycofaniu samochodów i przeniesieniu ich do majątku prywatnego wspólników (w wysokości udziałów zgodnych z udziałami w zyskach i stratach spółki) i nie przybierze postaci umowy darowizny, a także nie będzie umową nieodpłatnego zniesienia współwłasności to opisane przez Pana nabycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn" - wskazał organ.

Podsumowując organ uznał, że po stronie wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.190.2023.1.ASZ