Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatki na remont kotła w ciepłowni, mające na celu przywrócenie jego pierwotnej wartości użytkowej i usunięcie wady konstrukcyjnej, kwalifikują się jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodu.

Remont kotła a koszty uzyskania przychodów

Firma jest wnioskodawcą, która udzieliła zamówienia publicznego na remont kotła WR w ciepłowni w celu przywrócenia jego właściwych parametrów użytkowych i zwiększenia niezawodności wytwarzania ciepła. Po 11 latach eksploatacji kotła, nawisy popiołu utworzyły blokady w przepływie spalin przez wężownicę drugiego ciągu, co obniżyło wydajność kotła i spowodowało korozję rur. W wyniku tych problemów, kotła nie można było prawidłowo eksploatować. Remont obejmował pełen zakres prac, w tym opracowanie projektu technicznego, uzyskanie zgód od urzędu dozoru technicznego, prace demontażowe, montaż nowych wężownic, rozruch oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. W wyniku remontu, zmieniły się parametry techniczne kotła, a jego moc nominalna zmniejszyła się z 15 MW do 12,5 MW. Jednakże kotłowi umożliwiono prawidłową eksploatację i usunięto wadę konstrukcyjną.

Firma skierowała pytanie do KIS czy wydatki na remont kotła można nadal zaliczyć jako bezpośrednie koszty podatkowe. Wnioskodawca jest zdania, że poniesione wydatki powinny być traktowane jako bezpośrednie koszty podatkowe w kontekście podatku CIT i stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

KIS: wydatki na remont kotła stanowią koszty podatkowe

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ stwierdził, że wydatki na remont kotła w ciepłowni powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. KIS uznała, że nie był to rodzaj ulepszenia środka trwałego, ale remont, który miał na celu przywrócenie wartości użytkowej urządzenia oraz usunięcie wady konstrukcyjnej. Organ podatkowy zwrócił uwagę na definicję remontu, która stanowi, że remont obejmuje prace budowlane mające na celu odtworzenie stanu pierwotnego istniejącego obiektu budowlanego. W przypadku kotła, prace remontowe miały na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego urządzenia. Usunięcie wady konstrukcyjnej było konieczne, aby spełnić funkcję pierwotnie przewidzianą dla kotła.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 7 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.595.2023.1.DW