Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że w sytuacji, gdy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia pieniężnego (np. podczas urlopu bezpłatnego), pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń pozapłacowych.

Świadczenia pozapłacowe a obowiązki pracodawcy

Wnioskodawca jest zagranicznym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce poprzez oddział. Oddział ten zatrudnia około 150 pracowników i działa na terytorium Polski. Pracownikom przebywającym na urlopach wychowawczych, bezpłatnych oraz innych nieobecnościach niepłatnych, którzy nie otrzymują świadczeń pieniężnych, firma przekazuje świadczenia pozapłacowe mające charakter świadczeń w naturze. Są to m.in.: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia medyczne, w tym dla członków rodziny, koszt miejsca parkingowego finansowany ze środków pracodawcy i doliczany do przychodu pracownika, ryczałt samochodowy za używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy, czy punkty z kafeterii finansowanej z ZFŚS doliczane do przychodu po przekroczeniu limitu świadczeń z ZFŚS. W związku z tym, że pracownicy ci nie otrzymują wynagrodzenia lub innych świadczeń o charakterze pieniężnym firma nie ma możliwości poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy firma jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy należnych od świadczeń pozapłacowych.

Przedsiębiorca uważał, że nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek podatkowych w przypadku, gdy pracownik przebywa na niepłatnym urlopie, wychowawczym lub innej nieobecności. Argumentował, że w takim przypadku firma ma obowiązek w informacjach PIT-11 - wystawianych pracownikom będącym na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych - wykazać dochód z tytułu ww. świadczenia w naturze, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu wykazać kwotę „0". Pracownik będzie z kolei zobowiązany uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Brak obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że w przedmiotowej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 39 ustawy o PIT, obowiązkiem płatnika jest wykazanie w informacji PIT-11 faktycznie osiągniętego przez podatnika przychodu (dochodu) i faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja PIT-11 powinna zawierać prawidłowe dane o osiągniętych przez podatnika przychodach (dochodach) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym i pobranych w danym roku podatkowym zaliczkach na podatek. KIS zaznaczyła, że informacja PIT-11 powinna odzwierciedlać stan faktyczny.

"Tym samym, skoro – jak wynika z przedstawionego zdarzenia – w danym okresie rozliczeniowym nie wypłacają Państwo wynagrodzeń ani żadnych świadczeń pieniężnych na rzecz pracowników, przez co nie mają Państwo możliwości poboru zaliczki na należny podatek dochodowy od osób fizycznych, to postąpią Państwo prawidłowo wykazując w deklaracji podatkowej PIT-11 kwotę wartości świadczeń pozapłacowych jako przychód ze stosunku pracy, a wartość „0” w rubryce przeznaczonej na pobrane w danym roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy" - wskazał organ.

W konsekwencji uzyskany przez pracowników przychód z tytułu sfinansowania świadczeń pozapłacowych przekazanych na ich rzecz firma powinna wykazać w rocznej informacji PIT-11 jako przychód ze stosunku pracy. Pracownicy natomiast będą obowiązani uwzględnić go w swoich zeznaniach rocznych składanych do właściwego urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Ponadto, w sytuacji wskazanej przez wnioskodawcę nie istnieje obowiązek wpłacania przez pracownika zaliczki płatnikowi. Również firma nie ma obowiązku wpłacenia z własnych środków zaliczki od dochodu pracownika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.651.2023.2.MKA