Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że przychody z najmu osiągane przez rodzica i małoletnie dziecko podlegają wspólnemu limitowi przychodów, do którego stosuje się ryczałt w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł, a powyżej tej kwoty - 12,5%.

Przychody z najmu osiągane przez małoletniego i jego matkę

Wnioskodawczyni wraz z małoletnim synem odziedziczyła nieruchomość. W tej chwili nieruchomość ta jest wynajmowana i osiągają z tego tytułu przychody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kobieta wyjaśniła, że pożytki z tytułu najmu nieruchomości, której współwłaścicielem jest ona i jej małoletni syn, są przekazywane na konto syna (udział w nieruchomości nabył w drodze spadku po swoim ojcu). Podatniczka jako jedyny rodzic i opiekun prawny zarządza majątkiem małoletniego dziecka.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy ona i jej syn mają osobny limit przychodu po 100 000 zł, do którego stosują stawkę 8,5%, a powyżej tego przychodu stawkę 12,5%, czy też osiągany przychód liczony jest dla niej i syna łącznie.

W ocenie wnioskodawczyni – każda z osób, tj. ona i jej syn mają osobny limit po 100 000 zł, po którego osiągnięciu stosowana jest wyższa stawka ryczałtowa, analogicznie jak stosowane jest to w przypadku małżonków. Twierdziła, że zarówno ona, jak i syn są osobnymi podmiotami, mają własne udziały w nieruchomości i dochody z niej.

KIS: obowiązuje jeden limit przychodów osiąganych z najmu

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe i wyjaśnił, żeprzychody z najmu osiągane zarówno przez wnioskodawczynię, jak i przez jej małoletniego syna podlegają wspólnemu limitowi i należy je opodatkować zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę w wysokości 12,5% przychodów.

Organ podatkowy wskazał, że w świetle zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli rodzic dolicza dochody małoletniego dziecka, m.in. z tytułu najmu, do swoich dochodów, staje się w odniesieniu do tych dochodów podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli zatem podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodów małoletniego dziecka z najmu jest rodzic, to opodatkowanie ryczałtem dokonuje rodzic w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka), a więc na swoje imię i nazwisko. Powyższe powoduje, że w przedmiotowej sprawie obowiązuje jeden limit przychodów osiąganych z najmu, do których do kwoty 100 000 zł wnioskodawczyni może zastosować stawkę ryczałtu 8,5%, a 12,5% do nadwyżki ponad tę kwotę.

Ponadto, KIS wskazała, że wnioskodawczyni, jako jedyny rodzic, opiekun prawny zarządzający majątkiem małoletniego syna zobowiązana jest złożyć zeznanie PIT-28 w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka). W zeznaniu tym powinna wykazać własne przychody oraz przychody uzyskane przez dziecko.

"Reasumując – w związku z przychodami z najmu osiąganymi przez Panią i Pani małoletniego syna w danym roku podatkowym obowiązuje jeden limit przychodów osiąganych z najmu. I tak, jeśli przychód w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 100 000 zł wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu odprowadzi Pani od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów"- zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.604.2023.2.AA