Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnił, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki, tj. sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w wyniku wykonywania działalności gospodarczej oraz została dokona po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Sprzedaż lokalu użytkowego przez osobę fizyczną a opodatkowanie

Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem stałego zamieszkania dla celów podatku dochodowego w Polsce. Jest również przedsiębiorcą w zakresie świadczonych przez siebie usług informatycznych (programistycznych). W 2020 roku podatnik nabył nieruchomość (lokal użytkowy). Na początku lipca 2023 r. wnioskodawca sprzedał przedmiotowy lokal firmie, która będzie prowadziła w nim działalność gospodarczą. Mężczyzna wskazał, że lokal był wykorzystywany wyłącznie w ramach najmu prywatnego oraz przychód z wynajmu lokalu podlegał ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych. Lokal nie został przez niego wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie był amortyzowany.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy kwotę osiągniętą z opisanej wyżej sprzedaży należy zaliczyć do źródła przychodów, zdefiniowanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sprzedaż nieruchomości).

W ocenie wnioskodawcy sprzedaż, do której doszło należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o PIT. Argumentował, że zrealizowana przez niego transakcja nie jest elementem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

KIS: stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe. Organ podatkowy potwierdził, że opisany we wniosku stan faktyczny nie wskazuje, że sprzedaż lokalu użytkowego nastąpiła w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej, określone w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

KIS stwierdziła, że podejmowane przez wnioskodawcę działania mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, związanym ze zwykłym gospodarowaniem tym majątkiem i nie wskazują na działania o charakterze inwestycyjnym, typowym dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej. Zakres, stopień zaangażowania i cel działania wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. W związku z tym kwota uzyskana ze sprzedaży ww. lokalu użytkowego nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Skutki podatkowe tej czynności należy więc ocenić w kontekście przesłanek wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

Organ wskazał, że art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - dokonane poza działalnością gospodarczą - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie powstaje przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

"Reasumując - mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy stwierdzam, że przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Xpodlega zakwalifikowaniu do źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"- zakończył organ.

Źródło: Sprzedaż wynajmowanego lokalu użytkowego. - Interpretacja - 0112-KDSL1-2.4011.367.2023.2.AP - (interpretacje.pl)