Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umorzenie części kredytu hipotecznego może stanowić przychód podlegający opodatkowaniu, jednak w określonych przypadkach możliwe jest zaniechanie poboru podatku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Umorzenie kredytu hipotecznego a opodatkowanie

Wnioskodawczyni w 2008 r. zaciągnęła kredyt hipoteczny na remont mieszkania swojej matki. Obecnie nie zamieszkuje w tym mieszkaniu ani nie jest jego właścicielem. W momencie zaciągania kredytu była w mieszkaniu należącym do matki zameldowana i miała zamiar zamieszkać tam na stałe. Plany podatniczki potoczyły się inaczej i aktualnie jest w trakcie podpisywania ugody z bankiem. Otrzymała propozycje ugody z banku, który to oferuje umorzenie kapitału kredytu. Podatniczka nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych ani w przypadku przedmiotowego kredytu, ani też w żadnym innym kredycie. Remont mieszkania był jedynym celem kredytu hipotecznego. Hipoteka została ustanowiona na ww. mieszkaniu.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy powstanie u niej przychód przy umorzeniu kredytu, a także czy będzie musiała w związku z tym odprowadzić podatek w wysokości 19%.

Kobieta była zdania, że powstanie u niej przychód, ale nie będzie musiała odprowadzać podatku.

Skutki podatkowe umorzenia kredytu hipotecznego

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że umorzenie przez bank części kwoty kredytu zaciągniętego przez podatniczkę na remont mieszkania jej matki, stanowić będzie dla niej przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu nieodpłatnych świadczeń klasyfikowany do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże organ podatkowy wskazał, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe zaniechanie poboru podatku znajdzie zastosowanie do umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw w przypadku, gdy osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a) inwestycji mieszkaniowej (§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia). Istotne jest, żeby kredyt mieszkaniowy został przeznaczony na wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.

"Jednocześnie organ wskazał, że do uzyskanego przez podatniczkę przychodu związanego z planowanym umorzeniem wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, o którym mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. KIS zauważyła, że kobieta będzie spełniać wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie ww. zaniechania"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.697.2023.2.MKA