Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki na naprawę szkód związanych z budową farm wiatrowych, które nie wpłynęły na jakość wykonanych usług i nie wynikały z niewykonania umów, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast wydatki na naprawę szkód wynikających z innych robót budowlanych nie spełniają tej definicji i nie mogą być uznane za koszty podatkowe z uwagi na zaniedbania ze strony spółki.

Naprawa szkód a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawcą jest spółka, która działa w branży budowlanej oraz zajmuje się szerokim zakresem robót. Spółka skoncentrowała swoją działalność na realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Spółka angażuje się w budowę infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii na zlecenie spółek projektowych, które następnie sprzedają wytworzoną energię elektryczną. Podczas realizacji projektu mogą powstać szkody na najmowanym gruncie lub na sąsiednich terenach. Spółka jest odpowiedzialna za ewentualne szkody, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia szkód, Spółka ma obowiązek ich naprawienia lub wypłacenia odszkodowania. Proces ten regulowany jest przez serię protokołów i umów. Spółka uwzględnia ryzyko szkód w swoich kalkulacjach cenowych, jednakże nie wpływają one na jakość usług ani nie generują dodatkowych kar umownych od inwestorów.

Spółka zadała pytania KIS czy wydatki na szkody w sieci drenarskiej i inne związane z budową farm wiatrowych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów oraz czy wydatki na naprawę szkód wynikających z innych robót budowlanych kwalifikują się jako koszty podatkowe. Spółka uznała, że poniesione wydatki można uznać za koszty podatkowe.

KIS określiła warunki zaliczenia wydatków na naprawę szkody do kosztów podatkowych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było w części prawidłowe, w części błędne. Organ podatkowy stwierdził, że wydatki na naprawę szkód powstałych w związku z budową farm wiatrowych, które nie wpłynęły na jakość wykonanych usług i nie wynikały z niewykonania umów, mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodów. KIS odniosła się do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotyczy wyłączenia odszkodowań i kar umownych z kosztów podatkowych. Organ uznał, że ustawodawca nie ograniczył możliwości zaliczenia wydatków związanych z naprawą szkód, które są nierozerwalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów. Organ podkreślił, że powstałe szkody nie miały wpływu na jakość wykonanych usług ani nie były wynikiem niewykonania umów czy zobowiązań. Szkody wynikały z okoliczności niezależnych od spółki, a nawet czasami były nieuniknione przy budowie farm wiatrowych.

KIS podkreśliła, że wydatki na naprawę szkód wynikających z innych robót budowlanych nie spełniają definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ zaznaczył, że uszkodzenia wkładu zespolonego w ramie okiennej budynku oraz uszkodzenia pojazdu na skutek ubytków w nawierzchni drogi nie mogą być uznane za koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podkreślił, że konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z braku należytej staranności ze strony spółki.