Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że w przypadku, gdy syn przedsiębiorcy, jest u niego zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a zawarta umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spełnia wszystkie przesłanki z art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesięcznie wydatki na polisę, w której ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonym pracownik (syn pracodawcy).

Polisa dla syna będącego pracownikiem a koszty firmy

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który zatrudnił w prowadzonej przez siebie działalności swojego syna, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Chcąc zmotywować pracownika poza wynagrodzeniem zasadniczym założył również ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Podatnik podjął decyzję o ubezpieczeniu pracownika, będącego jednocześnie jego synem w celu zmotywowania go do efektywnego wykonywania pracy na rzecz firmy, a także w celu podtrzymywania trwającego stosunku pracy. Przedsiębiorca wskazał, że efektywna praca i zaangażowanie wykonującego obowiązki pracownicze na wskazanym stanowisku przekładają się na uzyskiwane wyniki finansowe. Mężczyzna wskazał, że umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową i ma charakter ochronno-inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa dzieli się na część ochronną oraz na część funduszową, która jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Polisa składa się z dwóch części: składki ochronnej (podstawowej), która obowiązkowo wpłacana będzie na subkonto podstawowe oraz dobrowolnej składki dodatkowej (kapitałowej), która wpłacana jest na subkonto dodatkowe.

Podatnik podkreślił, że zakres polisy obejmuje wyłącznie ryzyka z 1, 3 i 5 działu I według klasyfikacji wymienionej w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Umowa w okresie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, wyklucza wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy (rozumianą jako całkowita wartość polisy), możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy (rozumianą jako brak cesji na bank lub inny podmiot), a także wypłatę z tytułu dożycia przez ubezpieczonego wieku oznaczonego w umowie. Umowa została zawarta na okres 35 lat, a opłaty likwidacyjne występują w pierwszych 10 latach trwania umowy. Opłacając składki regularne w ramach polisy, przedsiębiorca wpłaca także dodatkowe środki pieniężne na subkonto składek dodatkowych. Wnioskodawca jako pracodawca nie jest uposażony do wypłaty świadczenia.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej miesięcznie wydatki, które zostaną poniesione na podstawie umowy o pracę na powyżej opisaną polisę, w której ubezpieczającym jest wnioskodawca, a ubezpieczonym pracownik będący jednocześnie jego synem.

Wnioskodawca twierdzi, że wydatki ponoszone na podstawie umowy o pracę i polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które zostały zapłacone przez niego jako pracodawcę, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów miesięcznych wydatków na przedmiotową polisę, w której ubezpieczającym jest wnioskodawca a ubezpieczonym pracownik (jego syn).

Organ podatkowy w swojej interpretacji skupił się na analizie art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o PIT. Z ww. uregulowania wynika, że w przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, kosztami podatkowymi dla tego pracodawcy mogą być jedynie składki, które opłaca on z tytułu umów ubezpieczenia, dotyczących ryzyka z grupy 1, 3 i 5 działu I oraz z grupy 1 i 2 działu II (według klasyfikacji wymienionej w ww. załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

KIS wskazała, że składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartej na rzecz pracownika umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą stanowić koszty podatkowe, pod warunkiem wypełnienia pozostałych przesłanek wyłączających z art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o PIT, a dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia, tj. uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy oraz wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Na podstawie powyższego, organ stwierdził, że wydatki na ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które zostało zawarte przez pracodawcę na rzecz pracownika, będącego jednocześnie jego synem spełniają wszystkie przesłanki wymienione w ww. uregulowaniu. Jednocześnie organ podkreślił, że w celu zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów podatkowych, pracodawca musi wykazać i udokumentować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem (opłaconą składką ubezpieczeniową) a uzyskiwanymi przychodami lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Powyższy obowiązek został spełniony i potwierdzony przez organ.

"W związku z tym, że Pana syn, jest u Pana zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a zawarta umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spełnia wszystkie przesłanki z art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesięcznie wydatki na opisaną polisę, w której ubezpieczającym jest Pan, a ubezpieczonym pracownik (Pana syn)" - podsumował organ.

Źródło: Koszty uzyskania przychodów - miesięcznie wydatki, które zostaną poniesione na podstawie umowy o pracę na polisę. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.516.2023.2.MZ - (interpretacje.pl)