Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wynagrodzenia w ramach programu partnerskiego mogą korzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty 2.000 zł, a powyżej tej kwoty podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

Programy afiliacyjne dla klientów

Spółka (organizator) prowadzi działalność, polegającą na tworzeniu programów afiliacyjnych dla klientów, takich jak sklepy sprzedające sprzęty. W tym kontekście, organizator zainstalował na stronie klienta aplikację umożliwiającą tworzenie i zarządzanie programem afiliacyjnym. W ramach tego programu, wydawcy (osoby fizyczne, prawne, oraz jednostki organizacyjne) promują produkty klienta, generując prowizje od sprzedaży. Kluczowe jest, że uczestnictwo w programie wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu, a wynagrodzenie wydawców zależy od sprzedaży generowanej przez linki afiliacyjne.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy wynagrodzenie dla wydawców jest zwolnione z podatku do wartości 2.000 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz czy wynagrodzenie przekraczające 2.000 zł podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 tej samej ustawy.

Wnioskodawca uważał, że wynagrodzenie do 2.000 zł jest zwolnione z podatku, o ile spełnione są warunki sprzedaży premiowej i nagroda nie jest związana z działalnością gospodarczą. Dla nagród przekraczających 2.000 zł, wnioskodawca uważa, że obowiązuje 10% podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2.

wynagrodzenia w ramach programu partnerskiego mogą być zwolnione od podatku PIT

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, wyjaśniając szczegółowo, że wynagrodzenia w ramach programu partnerskiego mogą być zwolnione od podatku do kwoty 2.000 zł, jeśli spełniają warunki sprzedaży premiowej i nie są związane z działalnością gospodarczą. W przypadku przekroczenia tej kwoty, wynagrodzenia podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

Organ odwołał się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślając, że opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody, z wyjątkiem tych zwolnionych z podatku. W kontekście programu partnerskiego, wynagrodzenia Wydawców zostały zakwalifikowane jako nagrody związane ze sprzedażą premiową. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, muszą być spełnione trzy warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową, jej jednorazowa wartość nie może przekraczać 2.000 zł, a nagroda nie może być otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku przekroczenia wartości 2.000 zł, należy naliczyć 10% podatek dochodowy.

Organ podatkowy szczegółowo przeanalizował przepisy prawne, wyjaśniając, że przychodem jest każde świadczenie o realnej wartości finansowej, które nie jest związane z innymi określonymi źródłami przychodu. W szczególności odwołano się do art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśniając, że aby wynagrodzenia mogły korzystać ze zwolnienia od podatku, muszą one spełniać określone kryteria.

Analizując definicje sprzedaży i sprzedaży premiowej, organ podatkowy wyjaśnił, że sprzedaż premiowa to umowa sprzedaży połączona z przyznaniem premii przez sprzedawcę kupującemu. W kontekście Programu Partnerskiego, nagrody (prowizje) przyznawane Wydawcom za polecenie produktów są bezpośrednio związane ze sprzedażą i stanowią wynagrodzenie premiowe.

Z uwagi na fakt, że wynagrodzenia te są przyznawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i mogą być niższe niż 2.000 zł, kwalifikują się one do zwolnienia z opodatkowania. Jednakże, gdy wartość nagrody przekracza 2.000 zł, organ podatkowy wskazuje na obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej samej ustawy.

Podsumowanie

Podsumowując, organ podatkowy potwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, a jego interpretacja zgodna z literą prawa. Uzasadnienie to jest spójne i wyczerpujące, co pozwala na jednoznaczne określenie obowiązków podatkowych w kontekście opisanego programu partnerskiego.

Źródło: Obowiązki płatnika- sprzedaż premiowa. - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.748.2023.2.JK3