Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że mężczyzna, który ukończył 65 lat, nadal pracuje i pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, może skorzystać z ulgi dla seniorów w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od ukończenia 65 roku życia do końca roku podatkowego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy a ulga dla seniora

Wnioskodawca w marcu 2022 r. ukończył 65 lat. Po ukończeniu wieku emerytalnego nadal pracował i nie złożył wniosku o przyznanie emerytury. W październiku 1982 r. mężczyźnie została przyznana na stałe renta z tytułu niezdolności do pracy, którą pobierał również po ukończeniu wieku emerytalnego. Wątpliwości seniora budzi kwestia zastosowania „ulgi dla seniora”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów ze stosunku pracy uzyskanych w 2022 r. od dnia ukończenia 65 roku życia do końca roku.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy pobierając rentę z tytułu niezdolności do pracy, która nie jest emeryturą, ani rentą rodzinną ma prawo do skorzystania z ulgi dla seniorów.

Podatnik był zdania, że ma prawo do skorzystania z ulgi dla seniorów. Mężczyzna argumentował, że renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest emeryturą ani rentą rodzinną i nie jest wymieniana jako wyłączające świadczenie w przepisie dotyczącym ulgi dla seniorów.

Możliwość skorzystania z ulgi dla seniora

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że pobieranie przez wnioskodawcę renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyłącza z możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT.

Organ podatkowy zauważył, że co prawda świadczenie „renta z tytułu niezdolności do pracy” przysługuje w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednakże w lit. d art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT ustawodawca wskazał wyłącznie „emeryturę” lub „rentę rodzinną” przyznane na podstawie tej ustawy. „Renta z tytułu niezdolności do pracy” nie mieści się w zakresie definicji „emerytura” oraz „renta rodzinna” w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, została wymieniona w tej ustawie jako odrębne świadczenie. W konsekwencji pobieranie przez wnioskodawcę „renty z tytułu niezdolności do pracy” nie wyłącza możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w ustawie.

"Odpowiadając zatem wprost na zadane we wniosku pytanie stwierdzić należy, że Pana przychody – tj. mężczyzny, który ma ukończony 65. rok życia i nabył uprawnienia do emerytury, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – uzyskiwane ze stosunku pracy, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 tej ustawy, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł na mocy art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy – mimo pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Zatem, może Pan skorzystać z ulgi dla seniorów za 2022 r. za okres od ukończenia 65 roku życia (tj. (...) marca 2022 r.) do końca roku 2022" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.689.2023.3.MKA