Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której wyjaśniła, że zapłata kary za nieterminowe wykonanie umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kara umowna a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której oferuje usługi rozbiórkowe, wyburzeniowe i porządkowe. W sierpniu 2022 zawarł umowę z zamawiającym na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz uporządkowanie terenu. Umowa określała terminy realizacji, które zostały przedłużone ze względu na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Po wielu trudnościach związanych z uzyskaniem wymaganych dokumentów i decyzji, prace rozpoczęto dopiero w marcu 2023 roku i zakończono w lipcu 2023 roku. Zamawiający nałożył na przedsiębiorcę karę umowną za opóźnienia w realizacji umowy.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy naliczona i zapłacona kwota kary umownej może zostać ujęta w księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu.

Podatnik był zdania, że kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu usługi, w jego przypadku, jest kosztem uzyskania przychodu, ponieważ spełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym. Wydatki są rzeczywiste, związane z prowadzoną działalnością, poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz właściwie udokumentowane. Co więcej, przepisy nie wyłączają kar umownych z kosztów uzyskania przychodów w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi.

Nie można zaliczyć kary umownej do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że wydatki na kary umowne nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodówprowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy wskazał, że art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nakazuje wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wszelkie kary umowne i odszkodowania wypłacone z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność dłużnika, której wyrazem jest zapłata kary umownej/odszkodowania, została oparta na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka.

KIS wyjaśniła, że pojęcie "wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług" - w rozumieniu ww. uregulowania odnosi się do każdego przypadku nienależytego wykonania obowiązków podatnika wynikających ze stosunku obligacyjnego, za które ponosi on odpowiedzialność, niezależnie od charakteru i zakresu tej odpowiedzialności. Oznacza to, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, może stanowić wadę wykonanych robót lub usług w rozumieniu tej regulacji.

Wobec powyższego organ stwierdził, że zapłata kary za nieterminowe wykonanie umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w świetle przytoczonego powyżej art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT.

"Reasumując - naliczona i zapłacona przez Pana kara umowna, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów i tym samym ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów" - zakończył organ.

Źródło: Zaliczenie kary do kosztów uzyskania przychodów. - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.657.2023.1.AA - (interpretacje.pl)