Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka może legalnie produkować nalewki poza składem podatkowym, pod warunkiem dokonania przedpłaty akcyzy i zachowania limitu produkcji alkoholu etylowego do 10 hektolitrów rocznie.

Produkcja nalewek a skład podatkowy

Wnioskodawcą jest spółka, która zajmuje się produkcją alkoholu etylowego w swojej mikrodestylarni oraz planuje rozpocząć produkcję nalewek owocowych. Mikrodestylarnia, w której wytwarza alkohol, jest oddzielną i niezależną jednostką ekonomiczną. Wnioskodawca wykorzystuje zwolnienie przewidziane w ustawie o podatku akcyzowym, które pozwala na produkcję alkoholu etylowego o mocy poniżej 70% objętościowo, w ilości nieprzekraczającej 10 hektolitrów rocznie, poza składem podatkowym. Spółka planuje produkcję nalewek owocowych, które będą miały moc alkoholu między 40% a 50% objętościowo. Do ich produkcji użyje alkoholu etylowego wytworzonego we własnej mikrodestylarni.

Spółka skierowała pytania do KIS czy produkcja może odbywać się poza składem podatkowym oraz czy może wykorzystywać własny destylat wyprodukowany do produkcji nalewek i skorzystać z odpowiednich zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym. Spółka uważa, że produkcja nalewek z własnym destylatem w mikrodestylarni może być realizowana poza składem podatkowym, bazując na zwolnieniach określonych w ustawie o podatku akcyzowym.

KIS: produkcja nalewek możliwa poza składem podatkowym

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca może produkować nalewki poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. KIS zaznaczyła, że spółka jest gorzelnią prawnie i ekonomicznie niezależną od wszelkich innych gorzelni. Oznacza to, że wnioskodawca nie jest powiązany z innymi producentami alkoholu etylowego. Ponadto, spółka nie działa na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu. W praktyce oznacza to, że produkcja alkoholu etylowego jest prowadzona niezależnie, bez konieczności korzystania z licencji lub zezwolenia udzielonego przez inną firmę. Dodatkowo, produkcja alkoholu etylowego w tym nalewek, nie przekroczyła w ciągu roku kalendarzowego 10 hektolitrów. KIS podkreśliła, że spółka zmieściła się w limicie ilościowym na produkcję alkoholu etylowego poza składem podatkowym, który wynosi 10 hektolitrów rocznie.

Ponadto, spółka mogła produkować nalewki poza składem podatkowym, wykorzystując wyłączenie przewidziane w art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Według organu podatkowego wnioskodawca powinien dokonać przedpłaty akcyzy. Oznacza to, że przed rozpoczęciem produkcji nalewek, spółka była zobowiązana do wpłaty odpowiedniej kwoty akcyzy na konto urzędu skarbowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.251.2023.2.MAZ