Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że opłaty za sesje psychoterapii własnej związane z uzyskaniem certyfikatu, które umożliwiają pracę jako certyfikowany psychoterapeuta poniesione od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na psychoterapię własną a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawczyni od 2023 r. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi jako psychoterapeuta w przychodni. W celu dokształcania zawodowego wymaganego w zawodzie psychoterapeuty od października 2021 r. uczęszcza na kurs dla psychoterapeutów. Po ukończeniu kursu absolwent może zostać pełnoprawnym psychoterapeutą w Polsce i Unii Europejskiej. Jednym z wymogów uzyskania certyfikatu po zakończonym kursie jest odbycie tzw. własnych sesji psychoterapeutycznych. W związku z tym podatniczka chodzi na sesje psychoterapii własnej i ma dowody zapłaty (w postaci faktur). Dzięki psychoterapii kobieta uzyska certyfikat, który jest niezbędny do pracy jako certyfikowany psychoterapeuta i do prowadzenia działalności gospodarczej a w rezultacie do uzyskania przychodów w ramach tej działalności. Wnioskodawczyni wskazała, że wydatki związane z podjęciem szkolenia na psychoterapeutę nie były, nie są i nie będą w żaden sposób refundowane bądź zwracane przez inny podmiot.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przedstawionej sytuacji opłaty za psychoterapię własną, poniesione od momentu rozpoczęcia działalności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podatniczka była zdania, że opłaty za psychoterapię własną, poniesione od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że przedmiotowe wydatki związane są z uzyskaniem certyfikatu, który umożliwi jej pracę jako certyfikowany psychoterapeuta w ramach działalności gospodarczej, a co za tym idzie, wiążą się z uzyskaniem przychodu.

Wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że opłaty za sesje psychoterapii własnej stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Organ podatkowy w swojej interpretacji powołał się na art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, z którego wynika, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

KIS wskazała, że do stwierdzenia, czy poniesione opłaty za sesje psychoterapii własnej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie, czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością, czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który, co do zasady ma charakter osobisty. Organ zaznaczył, że za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W analizowanej sprawie organ uznał, że opłaty za sesje psychoterapii własnej, poniesione od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, spełniają ww. warunki. Wydatki te są związane z uzyskaniem certyfikatu, który jest niezbędny do wykonywania pracy jako certyfikowany psychoterapeuta w ramach działalności gospodarczej. Na podstawie powyższych ustaleń, KIS stwierdziła, że opłaty za sesje psychoterapii własnej stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

"Mając powyższe na uwadze, należy więc stwierdzić, że odbycie przez Panią opisanych we wniosku sesji psychoterapii własnej jest wymogiem uzyskania przez Panią certyfikatu. Certyfikat ten umożliwia Pani wykonywanie działalności gospodarczej, a co za tym idzie, wpłynie on na wysokość Pani przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła. Z tego też względu, poniesione przez Panią opłaty za sesje psychoterapii własnej od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.580.2023.3.AD