Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży dziedziczonych gruntów leśnych, nawet jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od śmierci spadkodawcy.

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości leśnej, a PIT

Wnioskodawca, odziedziczając działkę gruntu leśnego po swoim ojcu, który z kolei odziedziczył ją po swoich rodzicach i bracie, sprzedał ją w 2023 roku. Nieruchomość została nabyta przez spadkodawcę wnioskodawcy w drodze spadku.

Zainteresowany zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, biorąc pod uwagę, że nie minęło 5 lat od śmierci jego ojca.

Podatnik uważał, że nie powinien płacić podatku dochodowego, argumentując, że nabył nieruchomość w formie spadku. Wskazał na art. 21 ust. 30a ustawy o PIT, sugerując możliwość zwolnienia z podatku, jeśli środki ze sprzedaży przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego.

W przypadku dziedziczenia liczy się data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę

Dyrektor KIS uznał, że wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu, jeżeli dokonano go przed upływem pięciu lat od nabycia. Jednakże w przypadku dziedziczenia, liczy się data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

W prawie podatkowym, „nabycie” obejmuje zarówno transakcje odpłatne, jak i nieodpłatne, a moment nabycia określany jest zgodnie z prawem cywilnym. Nabycie w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza zwiększenie aktywów majątku podatnika poprzez uzyskanie prawa własności do nieruchomości lub praw.

Art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył nieruchomość. W przypadku wnioskodawcy, jego ojciec odziedziczył nieruchomość przed 2015 rokiem, co oznacza, że upłynął wymagany 5-letni okres przed sprzedażą w 2023 roku.

Podsumowanie

Organ podatkowy uzasadnił, że sprzedaż gruntów leśnych przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu, gdyż upłynął 5-letni okres od końca roku, w którym spadkodawca nabył nieruchomość. Interpretacja ta jest zgodna z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasadami prawa cywilnego dotyczącymi nabycia spadku. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy, iż nie powinien on płacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży gruntów leśnych, zostało uznane za prawidłowe.

Źródło: Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w gruntach leśnych otrzymanego w spadku. - Interpretacja - 0112-KDSL1-2.4011.370.2023.3.BR