Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że sprzedaż usług gastronomicznych realizowana w ramach rolniczego handlu detalicznego (sprzedaż uprzednio przygotowanych, gotowych posiłków i kurczaków z rożna) nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej, z uwagi na to, że podatnikświadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej, które są bezwzględnie wyłączone z możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Sprzedaż usług gastronomicznych a kasa fiskalna

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności rolniczej dokonuje sprzedaży domowych posiłków oraz kurczaków z rożna na wynos w ramach rolniczego handlu detalicznego od początku 2018 r. oraz od czerwca 2022 r. dodatkowo w zakresie pełnych posiłków. Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wątpliwości podatnika dotyczą ustalenia, czy w przypadku prowadzonej działalności rolniczej, w której sprzedawane są m.in. gotowe posiłki i kurczaki z rożna na wynos, może on korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy sprzedaż realizowana w ramach rolniczego handlu detalicznego może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Mężczyzna był zdania, że działalność w zakresie rolnego handlu detalicznego podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej zgodnie z poz. 46 ww. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, odwołując się do konkretnych przepisów prawa podatkowego, w tym do ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

KIS podkreśliła, że w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy w odniesieniu do prowadzonej przez podatnika działalności rolniczej, w której przygotowuje domowe posiłki i kurczaki z rożna mamy do czynienia ze sprzedażą realizowaną przez stacjonarną placówkę gastronomiczną, w której są świadczone usługi związane z wyżywieniem, ponieważ czynności te, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i) ww. rozporządzenia są bezwzględnie wyłączone z możliwości zwolnienia ich z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Organ wskazał, że według Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki. KIS zauważyła, że obiekt, w którym wnioskodawca przygotowuje posiłki, należy traktować, jako obiekt, w którym dokonuje on działalności w zakresie przygotowania oraz sprzedaży posiłków do spożycia na wynos. Z uwagi na to organ podatkowy jednoznacznie stwierdził, że podatnik, prowadząc sprzedaż usług związanych z wyżywieniem, tj. sprzedaż wcześniej przygotowanych posiłków w tym kurczaków z rożna świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej.

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne, organ uznał, że w ramach prowadzonej działalności wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i) rozporządzenia i od pierwszej sprzedaży usług gastronomicznych był zobowiązany swoje usługi ewidencjonować na kasie rejestrującej.

"Podsumowując, w opisanej we wniosku sytuacji (sprzedaż uprzednio przygotowanych, gotowych posiłków i kurczaków z rożna), nie przysługuje Panu prawo do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, o którym mowa w poz. 46 załącznika w zw. z § 2 ww. rozporządzenia, ponieważ świadczy Pan usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej, do których zastosowanie ma § 4 ust. 1 pkt 2 lit i) rozporządzenia" - zakończył organ.

Źródło: Dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.474.2023.2.KF - (interpretacje.pl)