Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że działalność podatniczki, polegająca na przeniesieniu praw autorskich wykonywanych projektów wnętrz będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przeniesienie praw autorskich a VAT

Wnioskodawczyni do kwietnia 2023 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania. Nie była czynnym podatnikiem VAT, korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie nie jest zatrudniona i nie wykonuje regularnej pracy zawodowej. Planuje jednak wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w projektowaniu wnętrz, wykonując projekty na zlecenie klientów. Kobieta nie zamierza prowadzić działalności w sposób ciągły, nie będzie reklamować swoich usług, ale planuje utrzymać istniejące profile w mediach społecznościowych wskazujące na wykonywanie projektów wnętrz. Nie planuje ponownie rejestrować działalności gospodarczej, a uzyskiwany dochód zamierza rozliczać jako dochód prywatny.

Podatniczka zamierza wykonywać projekty samodzielnie, bez konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu czy wynajmowania biura. Wnioskodawczyni z chwilą przekazania dokumentacji technicznej projektu przeniesie na klienta majątkowe prawa autorskie do projektu. Przewidziane umową wynagrodzenie będzie stanowiło honorarium za przeniesienie praw autorskich. Otrzymywane przez kobietę w trakcie roku wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 200 000 zł rocznie. Co więcej, wartość sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności zarobkowej w roku podatkowym 2023 nie przekroczy kwoty 200 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, podatniczka oświadczyła, że nie będzie wykonywała czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów wnętrz będzie opodatkowane podatkiem VAT, czy też będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Kobieta była zdania, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przeniesienie praw autorskich do projektów wnętrz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Brak opodatkowania podatkiem VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przeniesienie praw autorskich wykonywanych projektów wnętrz będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT i tym samym nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

W swojej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT może być objęta sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł lub w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie działalności w trakcie roku podatkowego kwoty 200 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Co więcej, ze zwolnienia wskazanego w powyższym przepisie nie mogą korzystać podatnicy, którzy świadczą usługi wymienione w art. 113 ust. 13 ww. ustawy.

KIS wskazała w szczególności:

"Analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywała wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku tj. w zakresie zbycia majątkowych praw autorskich do tworzonych przez Nią projektów wnętrz i jednocześnie w ramach tej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, to Wnioskodawczyni będzie miała prawo korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy. Przy czym, z ww. zwolnienia Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać w roku podatkowym, w którego trakcie rozpocznie Ona ww. działalność do momentu, gdy przewidywana przez Nią wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w tym roku podatkowym, kwoty 200 000 zł, określonej w art. 113 ust. 1 ustawy. Wskazania wymaga również, że Wnioskodawczyni utraci prawo do ww. zwolnienia, w przypadku wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy".

Podsumowując, organ stwierdził, że działalność wnioskodawczyni, polegająca na przeniesieniu praw autorskich wykonywanych projektów wnętrz będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT i tym samym nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Źródło: Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przeniesienia przez Wnioskodawczynię praw autorskich. - Interpretacja - 0112-KDIL1-3.4012.436.2023.4.JŚ - (interpretacje.pl)