Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że dochód uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową, przeznaczony na fundusz remontowy, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), natomiast środki przeznaczone na zasilenie funduszu zasobowego nie korzystają z tego zwolnienia.

Dochód uzyskany z tytułu odszkodowania za utratę prawa użytkowania wieczystego

Wnioskodawca - pewna spółdzielnia mieszkaniowa, będąca podatnikiem CIT, utraciła prawo użytkowania wieczystego działki, co skutkowało otrzymaniem odszkodowania. Działka ta, będąca częścią osiedla, służyła mieszkańcom jako przestrzeń rekreacyjna.

Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem, czy dochód uzyskany z tytułu odszkodowania za utratę prawa użytkowania wieczystego, przeznaczony częściowo na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, podlega zwolnieniu z CIT, a w jakiej części nie korzysta z tego zwolnienia.

Wnioskodawca argumentował, że dochód z odszkodowania przeznaczony na fundusz remontowy spełnia warunki zwolnienia z CIT. Zdaniem spółdzielni, tereny zielone osiedla, jako część zasobów mieszkaniowych, kwalifikują się do tego zwolnienia. Spółdzielnia oparła swoje stanowisko na braku definicji „zasobów mieszkaniowych” w ustawie, wskazując na szerokie rozumienie tego pojęcia.

Przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Organ podatkowy uznał stanowisko spółdzielni za prawidłowe. Wyjaśnił, że dochód z odszkodowania za grunt służący jako teren rekreacyjny dla mieszkańców, stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Taki przychód, przeznaczony na fundusz remontowy, jest zwolniony z CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Organ podatkowy szczegółowo przeanalizował przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz updop, wskazując, że aby dochód był zwolniony z CIT, musi pochodzić z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i być przeznaczony na ich utrzymanie. Podkreślił, że „zasoby mieszkaniowe” to nie tylko lokale mieszkalne, ale również inne pomieszczenia i urządzenia związane z administrowaniem i funkcjonowaniem osiedli mieszkalnych. Dochód z odszkodowania przeznaczony na fundusz remontowy spełnia te kryteria, natomiast środki na zasilenie funduszu zasobowego nie korzystają ze zwolnienia.

"Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania i przedstawiony opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że odszkodowanie, które zostało otrzymane przez Spółdzielnię Mieszkaniową stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bowiem odszkodowanie za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczyło działki wykorzystywanej jako teren rekreacyjny przez mieszkańców.

Przychód ten więc ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części w jakiej został przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Skoro, jak Państwo wskazali, środki uzyskane z odszkodowania tylko w części zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - środki przekazane na fundusz remontowy - to tylko w tej części mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, natomiast w pozostałej części (zasilenie funduszu zasobowego), ze zwolnienia korzystać nie mogą." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska spółdzielni i uznał, że tylko część dochodu z odszkodowania przeznaczona na fundusz remontowy korzysta ze zwolnienia z CIT. Interpretacja ta stanowi ważny precedens dla innych spółdzielni mieszkaniowych, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji finansowej i podatkowej.

Źródło: Czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzi... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.545.2023.1.MK