Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że koszty związane z budową i użytkowaniem samochodu wyścigowego, który nie jest pojazdem samochodowym w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, uprawniają podatnika do pełnego odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Budowa i użytkowanie samochodu wyścigowego a VAT

Wnioskodawca, czynny podatnik podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą od 2012 r. w ramach której zajmuje się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych oraz działalnością agencji reklamowych. Dodatkowo uczestniczy w zlotach i imprezach motoryzacyjnych, gdzie promuje swoją działalność i reklamuje firmy, z którymi współpracuje, wystawiając faktury za marketing i reklamę. Mężczyzna planuje zbudować pojazd wyścigowy, który nie będzie pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, nie będzie posiadać dowodu rejestracyjnego, będzie używany wyłącznie na imprezach zamkniętych i torach wyścigowych. Pojazd wyścigowy będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Kontrahenci, którym wnioskodawca zamierza świadczyć usługi reklamowe przedmiotowym samochodem wyścigowym, są czynnymi podatnikami podatku VAT.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy może odliczyć podatek VAT w związku z budową i użytkowaniem samochodu wyścigowego.

Przedsiębiorca był zdania, że w związku z budową i użytkowaniem pojazdu wyścigowego ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Mężczyzna argumentował, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Prawo do odliczenia VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że podatnikowi będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z przedmiotowym pojazdem wyścigowym.

Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

"Mając na uwadze powołany stan prawny oraz wskazane we wniosku okoliczności dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, z której tytułu Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wskazanie przez Wnioskodawcę, że przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, stwierdzić należy, że warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione. Zatem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z przedmiotowym pojazdem wyścigowym, o ile nie wystąpią przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy" - wskazał organ.

KIS uzasadniła swoje stanowisko, argumentując, że warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostały spełnione. Organ stwierdził, że pojazd wyścigowy będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, a wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, który wystawia faktury VAT za świadczone usługi. W związku z powyższym podatnikowi będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z przedmiotowym pojazdem wyścigowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.500.2023.4.MK