Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że w przypadku przejęcia praw użytkowania wieczystego gruntu, wartość rynkowa ustalana na dzień sporządzenia aktu notarialnego jest podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Właścicielka nieruchomości z przylegającym dzierżawionym gruntem

Wnioskodawczyni, właścicielka nieruchomości z przylegającym dzierżawionym gruntem, zamierza nabyć od dotychczasowego posiadacza sąsiedni grunt, który posiada prawo wieczystego użytkowania udzielone przez gminę. Po uzgodnieniu ceny i odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu, wnioskodawczyni planuje sfinalizować transakcję poprzez umowę notarialną.

Wnioskodawczyni zapytała, czy zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego należy ustalać na dzień zawarcia aktu notarialnego.

Kobieta uważała, że wartość rynkowa w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego powinna być ustalana na podstawie przeciętnych cen rynkowych, uwzględniających lokalizację, stan i zużycie, na dzień zawarcia umowy notarialnej.

Wartość rynkowa w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawczynią. Wskazał, że podatek od czynności cywilnoprawnych nalicza się od wartości rynkowej przedmiotu transakcji ustalanej na dzień sporządzenia aktu notarialnego. Zaznaczył również, że wnioskodawczyni ma prawo do weryfikacji wartości transakcji i możliwości skorzystania z opinii biegłych w przypadku wątpliwości.

"Reasumując, podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa nabytego przez Panią prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalona na dzień zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu (dzień sporządzenia aktu notarialnego). Jeżeli zatem ustalona przez strony umowy wartość będzie odpowiadała wartości rynkowej nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu, to będzie ona stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z prawem. Podkreśla znaczenie ustalania wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy notarialnej dla celów podatkowych. Organ podatkowy zapewnił również, że wartość ta jest sprawiedliwie ustalana, chroniąc interesy stron i zapewniając adekwatność naliczonego podatku.

Źródło: W zakresie sposobu określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej. - Interpretacja - 0111-KDIB2-2.4014.206.2023.3.PB