Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że sprzedaż sieci gazowej jest zwolniona z VAT.

Sprzedaż sieci gazowej a VAT

Wnioskodawcą jest związek międzygminny, do którego zadań, zgodnie ze statutem, należy przede wszystkim ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza. Związek podejmuje wspólne działania mające na celu ochronę i poprawę jakości wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, co stanowi podstawę dla rekreacji i turystyki. Dodatkowo, związek wspiera rozwój gospodarczy obszaru, wykorzystując naturalne walory przyrodnicze i ekologiczne. Realizuje projekty związane z efektywnością energetyczną oraz rozwija infrastrukturę administracyjną, informatyczną, sportową, kulturalno-oświatową przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Od 2016 roku związek zarządza rybackim obszarem wzdłuż rzeki, włączając starorzecza i zbiorniki wodne. Początkowo, związek korzystał ze zwolnienia z VAT, ale od grudnia 2016, po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży, stał się płatnikiem VAT w zakresie sprzedaży zezwoleń.

W latach 2000-2002, związek zbudował gazociąg wysokiego ciśnienia na terenach należących do jego członków, stając się jego częściowym właścicielem. Po zakończeniu inwestycji, zawarto umowę o użytkowaniu gazociągu, najpierw na 10 lat, a następnie przedłużono ją o kolejne 10 lat do 2023 roku. Związek zdecydował się na przetarg na sprzedaż sieci gazowej w 2023 roku. W trakcie całego okresu użytkowania, związek nie korzystał ze zwolnienia z VAT przy budowie sieci, a sama sieć nie była ulepszana.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy sprzedaż gazociągu z przyłączami może być zwolna od VAT. Związek międzygminny jest zdania, że sprzedaż sieci gazowej z przyłączami, klasyfikowanych jako budowle, podlega zwolnieniu z zapłaty podatku od towarów i usług.

KIS: sprzedaż sieci gazowej jest zwolniona z VAT

Według KIS, przedstawione stanowisko przez związek międzygminny było prawidłowe. W opinii organu podatkowego, sprzedaż sieci gazowej wraz z przyłączami spełniła warunki zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. KIS wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zwolnienie od podatku VAT dotyczące dostawy budynków, budowli lub ich części stosuje się w przypadku pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W opisanej sytuacji organ uznał, że sprzedaż sieci gazowej miała miejsce po pierwszym zasiedleniu, a okres między pierwszym zasiedleniem a dostawą był dłuższy niż dwa lata.

Dodatkowo, KIS stwierdziła, że nie było ponoszonych wydatków na ulepszenie sieci gazowej. Warunkiem zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a jest to, żeby dostawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, które przysłużą się nabywcy, lub żeby takie wydatki były niższe niż 30% wartości początkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.611.2023.1.KS