Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że w przypadku ustalania prawa do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej istnieje obowiązek uwzględnienia dochodu współmałżonka osiąganego w Niemczech.

Dochód małżonka osiągany w Niemczech a ulga prorodzinna

Wnioskodawczyni w 2023 roku złożyła zeznanie podatkowe za rok 2022, uwzględniając ulgę na dziecko. W 2022 roku kobieta uzyskiwała dochody z tytułu umowy o pracę i formalnie była w związku małżeńskim. Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami została podpisana u notariusza dopiero w marcu 2023 roku. Mąż kobiety nie uzyskiwał żadnych dochodów z tytułu pracy na terytorium Polski, jednakże w okresie, którego dotyczył wniosek, tj. 2022 roku - mężczyzna uzyskiwał dochody w Niemczech z tytułu pracy najemnej. Córka małżeństwa urodziła się w 2013 r. W 2022 r. kobieta posiadała i wykonywała władzę rodzicielską względem córki i nie przysługiwała jej inna ulga.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy ustalając prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej za 2022 r. na małoletnią córkę, powinna również uwzględnić dochód małżonka osiągany w Niemczech.

Podatniczka była zdania, że uwzględnienie dochodów małżonka byłoby błędne i niesprawiedliwe. Argumentowała, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają ograniczeń na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w związku z pracą małżonka w innym kraju. Kobieta wskazała, że dochody z pracy w urzędzie, gdzie pracuje, nie są wysokie, dlatego ulga prorodzinna byłby istotnym wsparciem dla budżetu domowego jej oraz małoletniej córki.

Obowiązek uwzględnienia dochodu osiąganego w Niemczech

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że dochody współmałżonka osiągane w Niemczech powinny być wliczone do limitu dochodów, co w konsekwencji może uniemożliwić skorzystanie z ulgi prorodzinnej.

Organ podatkowy odnosząc się do konkretnych przepisów prawa podatkowego, wyjaśnił, że okoliczność, w której jeden z małżonków nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce lub małżonkowie nie rozliczają się wspólnie z uzyskanych dochodów, nie może mieć wpływu na sposób ustalania dla celów ulgi prorodzinnej łącznego dochodu, który małżonkowie osiągnęli w roku podatkowym.

"Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że ustalając prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym w przypadku, gdy jeden z małżonków uzyskał dochody tylko w Polsce, a drugi małżonek uzyskał dochody w Niemczech, dochody zagraniczne uwzględnia się do ustalenia wysokości limitu dochodów obowiązującego podatnika, który chce skorzystać z ulgi prorodzinnej. Zasada ta wynika bowiem wprost z art. 27f ust. 2 pkt 1 i ust. 2a w związku z art. 27 ust. 8 ww. ustawy" - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że w konsekwencji, gdy dochody małżeństwa przekroczyły limit określony w 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT, to w sytuacji posiadania przez podatniczkę jednego dziecka nie będzie przysługiwać jej ulga prorodzinna.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.427.2023.2.KC