Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że odsetki za opóźnienie w zwrocie nienależnie pobranych przez bank świadczeń na podstawie unieważnionej przez sąd umowy kredytu hipotecznego są zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wypłata nie generuje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie podatniczki.

Odsetki w związku z unieważnieniem kredytu hipotecznego a PIT

Wyrokiem sądu z marca 2022 r., uprawomocnionym w lutym 2023 r. unieważniono umowę zawartą pomiędzy wnioskodawczynią a bankiem o kredyt hipoteczny. Na podstawie wyroku bank został zobowiązany do zwrotu kobiecie nadpłaconej kwoty kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty. W lipcu 2023 r. komornik wyegzekwował z konta banku należne podatniczce kwoty, w tym odsetki za opóźnienie.

Z uwagi na powyższe zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy odsetki od banku w związku z unieważnieniem kredytu hipotecznego, podlegają opodatkowaniu.

Kobieta była zdania, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT odsetki otrzymane od banku po unieważnieniu kredytu nie powinny być opodatkowane.

Odsetki zwolnione z opodatkowania PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przedmiotowe odsetki objęte są zwolnieniem z opodatkowania, a w konsekwencji w związku z ich wypłatą nie powstanie u podatniczki zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu swojej interpretacji organ podatkowy wskazał, że co do zasady wszelkie wypłacone podatnikowi i postawione do jego dyspozycji odsetki stanowią jego przychód, jednakże nie wszystkie z nich podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niektóre z nich, tj. wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

KIS wyjaśniła, że wprowadzając art. 21 ust. 1 pkt 95b do ustawy o PIT, ustawodawca uregulował jednoznacznie m.in. kwestię opodatkowania odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uregulowanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z tym przepisem: "wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku".

W rezultacie organ stwierdził, że przedmiotowe odsetki są zwolnione z podatku dochodowego, a więc wypłata ich nie generuje zobowiązania podatkowego dla wnioskodawczyni.

"Zatem, w opisanej sytuacji odsetki za opóźnienie zwrotu nienależnie pobranych przez bank świadczeń na podstawie unieważnionej przez sąd umowy kredytu dotyczą świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec tego ww. odsetki objęte są zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z ich wypłatą nie powstanie u Pani zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.613.2023.1.DP