Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła możliwość opodatkowania przychodów ze świadczonych usług zaliczanych do robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 5,5%.

Usługi związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych a ryczałt

Wnioskodawca w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD: 41.20.Z; PKWiU 41.00.11.0, PKWiU 41.00.12.0, PKWiU 41.00.13.0, PKWiU 41.00.14.0). Na podstawie umów o roboty budowlane, firma świadczy usługi polegające na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych takich, jak domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, czy budynki zbiorowego zamieszkania. Mężczyzna planuje wraz ze wspólnikiem rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym i złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku 2024 i latach następnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy budowa domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania, a następnie ich sprzedaż może być uznana za działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych i w związku z tym, czy uzyskane w przyszłości przychody z tej działalności mogą być opodatkowane według stawki ryczałtu w wysokości 5,5%.

Przedsiębiorca był zdania, że przychody ze sprzedaży wybudowanych przez spółkę domów, budynków oraz lokali mieszkalnych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a świadczone przez spółkę usługi powinny zostać uznane za roboty budowlane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a przez to zostać opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 5,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość opodatkowania przychodów ze świadczenia usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%.

Organ podatkowy w swojej interpretacji nawiązał do definicji i przepisów prawa podatkowego, wskazując, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton".

Z uwagi na to, że przepisy ww. ustawy nie definiują pojęcia roboty budowlane, KIS zaznaczyła, że należy odnieść się do art. 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym przepisem przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7). Roboty budowlane, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, ujęte zostały w sekcji F tej klasyfikacji, a budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, zostały zamieszczone w dziale 41 tej sekcji.

"Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że o ile stan prawny nie ulegnie zmianie, począwszy od 2024 r., będzie miał Pan prawo do opodatkowania przychodów ze świadczonych usług zaliczanych do robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – Budynki mieszkalne (Sekcja F, Dział 41 PKWiU) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 5,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, dopóki nie wystąpią przesłanki negatywne, wykluczające tę formę opodatkowania" - podsumował organ.

Źródło: Możliwość opodatkowania 5,5% stawką ryczałtu działalności gospodarczej obejmującej usługi budowlane (budowy domów o budynków mieszkalnych oraz ich spr... - Interpretacja - 0115-KDST2-2.4011.402.2023.1.AJZ - (interpretacje.pl)