Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że organizator konkursu tańca, będący jednostką organizacyjną miasta, jest zwolniony z VAT za świadczone usługi kulturalne zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Wpisowe na konkurs tańca a VAT

Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna miasta, która zajmuje się rozliczeniami, które są związane z podatkiem VAT, a także ma obowiązek opodatkowania świadczonych usług, w tym tzw. wpisowego, które jest pobierane od uczestników konkursu tańca organizowanego przez placówki oświatowe, takie jak przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkół. W przypadku wpisowego, uczestnicy konkursu płacą z wyprzedzeniem na rachunek dochodów budżetowych jednostki, co skutkuje zwolnieniem jednostki organizacyjnej z obowiązku ewidencjonowania tych opłat na kasie fiskalnej, jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna. Jednak z uwagi na to, że wpisowe umożliwia uczestnictwo w konkursie, uważa się je za odpłatne świadczenie usług, co oznacza, że powinno być opodatkowane VAT-em. Jednostka organizacyjna wystawia faktury z 8% stawką VAT.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty wpisowego za organizację konkursu tańca z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 33 ustawy o VAT. Jednostka organizacyjna miasta jest zdania, że może skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

KIS: opłata wpisowa na konkurs tańca jest zwolniona z VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez jednostkę organizacyjną było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że organizator konkursu tańca, będący jednostką organizacyjną miasta, może być zwolniony z podatku VAT za usługi organizacji konkursu tańca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. KIS zaznaczyła, że uczestnicy konkursu tańca dokonują opłaty w formie tzw. wpisowego dobrowolnie. Organ stwierdził, że poprzez dokonaną opłatę zawarli oni z jednostką organizacyjną umowę cywilnoprawną, w ramach której jednostka świadczyła na ich rzecz odpłatne usługi. KIS wyjaśniła, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 33 lit. a ustawy VAT, zwolnienie od podatku VAT dotyczy usług kulturalnych świadczonych przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym. Organ wyjaśnił, że jednostka organizacyjna jest podmiotem prawa publicznego, a więc spełniła przesłankę podmiotową.

Organ podatkowy zaznaczył, że usługi organizacji konkursu tańca są usługami kulturalnymi, które mają na celu tworzenie i upowszechnianie kultury. Konkursy taneczne wpisują się w działalność kulturalną, ponieważ promują sztukę taneczną i umożliwiają jej prezentację szerokiej publiczności. Dodatkowo, fakt, że każdy chętny może przyjść i obejrzeć występy festiwalowe bezpłatnie, wskazuje na charakter publiczny tych wydarzeń i ich cel kulturalny. Ponadto, organ stwierdził, że jednostka organizacyjna nie osiągnęła zysków ze swojej działalności statutowej, w tym także z organizacji konkursów tańca. Koszty organizacji konkursów były pokrywane przez placówkę, a opłaty (tzw. wpisowe) od uczestników konkursów były niewielkie i służyły jedynie do częściowego pokrycia kosztów. Według KIS, spełniony został warunek przewidziany w art. 43 ust. 18 ustawy VAT, który mówi o zwolnieniu w przypadku, gdy podmiot nie osiąga zysków ze swojej działalności, a ewentualne przychody są przeznaczane na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.396.2023.2.ASZ