Dyrektor KIS potwierdził, że nagrody z konkursu, w którym biorą udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, powinny być opodatkowane na ogólnych zasadach opodatkowania dochodów z działalności, zgodnie z wyborem dokonanym przez uczestników konkursów.

Konkursy, w których uczestniczą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Wnioskodawca to polska spółka kapitałowa, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W ramach swojej strategii biznesowej spółka organizuje różnego rodzaju konkursy, w których uczestniczą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Uczestnicy tych konkursów mogą otrzymać nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy ma obowiązek płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od nagród wypłacanych uczestnikom konkursów.

Spółka nie będzie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych

Wnioskodawca twierdził, że nie ma obowiązku płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od nagród wypłacanych uczestnikom konkursów. W uzasadnieniu swojego stanowiska argumentował, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, chyba że są wyłączone z opodatkowania na mocy innych przepisów ustawy. Dochód jest definiowany jako nadwyżka przychodów ze źródła nad kosztami jego uzyskania, a przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wnioskodawca argumentował, że nagrody wypłacane uczestnikom konkursów stanowią przychody tych uczestników z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PIT. Przychody z działalności gospodarczej obejmują również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym, nagrody te są uznawane za przychody z działalności gospodarczej uczestników konkursów.

Wnioskodawca dalej twierdził, że przepisy ustawy o PIT przewidują, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek płacić podatek dochodowy od swoich dochodów, ale mogą również wybrać opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór sposobu opodatkowania musi być zgłoszony w odpowiednim terminie. Jednakże przepisy ustawy o PIT nie przewidują zryczałtowanego podatku od nagród wypłacanych w konkursach związanych z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym, nagrody te powinny być opodatkowane na ogólnych zasadach opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, zgodnie z wyborem dokonanym przez uczestników konkursów.

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i w związku z prawidłową argumentacją wnioskodawcy odstąpił od uzasadnienia interpretacji.

"Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W związku z powyższym, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonają opodatkowania wygranych w konkursach nagród (zgodnie z wybraną formą opodatkowania).

Dlatego też nagrody wydawane lub wypłacane Uczestnikom - czyli podatnikom uzyskującym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej - nie będą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT." - wskazał wnioskodawca, co potwierdził organ podatkowy.

Źródło: Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem w konkursach osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-3.4011.709.2023.1.GG