Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) opłaty za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych oraz za zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne nie podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej podlegają opodatkowaniu VAT i wymagają ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Opłaty biblioteczne a rejestracja w kasie fiskalnej

Wnioskodawcą jest biblioteka jako samorządowa instytucja kultury, prowadzona przez samorząd miejski. Oprócz tradycyjnych usług bibliotecznych, biblioteka oferuje także usługi reprograficzne (kopiowanie, skanowanie) oraz sprzedaż wydawnictw własnych. Ponadto wnioskodawca prowadzi różne działania edukacyjne i kulturalne, takie jak organizowanie konferencji, prelekcji, akcji promujących czytelnictwo, wystaw, konkursów, a także zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich. Biblioteka pobiera opłaty od czytelników za różne usługi, takie jak kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, opłaty za zniszczone lub zagubione zbiory oraz opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy może nie wliczać do limitu 20 000 zł kar i opłat za usługi biblioteczne oraz opłat za wydanie duplikatu karty bibliotecznej, aby uniknąć obowiązku rejestrowania ich w kasie fiskalnej. Wnioskodawca uważa, że biblioteka nie powinna wliczać do limitu 20 000 zł kar, opłat za wydanie duplikatu oraz za usługi biblioteczne, ponieważ są to opłaty sankcyjne i administracyjne, a nie wynagrodzenie za sprzedaż towarów lub świadczenie usług.

KIS: opłaty za duplikaty kart bibliotecznych podlegają VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było w części prawidłowe, w części błędne. Organ podatkowy uznał, że opłaty za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych oraz za zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne mają charakter kar umownych za nieprzestrzeganie warunków korzystania z usług biblioteki i pełnią funkcję odszkodowawczą lub rekompensacyjną za poniesione straty. KIS stwierdziła, że opłaty nie były związane z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego (czytelnika) i nie stanowiły należności za świadczone usługi. Organ podatkowy uznał, że otrzymywana kwota w zakresie kar nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), ani nie wymagała ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

KIS nie zgodziła się z wnioskodawcą w części dotyczącej opłat za wydanie duplikatu karty bibliotecznej. Organ uznał, że opłaty miały bezpośredni związek z podstawowymi usługami wykonywanymi przez bibliotekę, takimi jak wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i obsługa czytelników. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej umożliwiało identyfikację użytkowników i było niezbędne do udostępniania zbiorów bibliotecznych, co stanowiło podstawową działalność biblioteki. KIS podkreśliła, że opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej podlegały opodatkowaniu VAT i wymagały ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, gdy nabywcami tych usług były osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ani niebędące rolnikami ryczałtowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.511.2023.1.AMA