Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że przychody uzyskiwane z wykonywania opinii sądowych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą o podobnym profilu muszą być rozliczane w ramach działalności gospodarczej, a nie jako działalność wykonywana osobiście.

Ustalenie źródła przychodu biegłego sądowego

Wnioskodawczyni jest rzeczoznawcą majątkowym i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje operaty szacunkowe. Dodatkowo jest biegłą sądową z zakresu szacowania nieruchomości i na zlecenia sądów wykonuje opinie w tym zakresie. Faktury za wykonane opinie sądowe podatniczka wystawia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stanowią one większość jej przychodów. Kobieta chciałaby zacząć rozliczać się z sądem, zaliczając przychody z wykonywanych opinii jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychody, które uzyskuje za wykonanie opinii sądowych, może zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i nie rozliczać ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatniczka była zdania, że przychody, które uzyskuje jako biegła sądowa, można zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, pomimo wykonywanej działalności gospodarczej o podobnym profilu, ze względu na fakt, iż zostały one wprost wymienione w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT.

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że przychody z opinii sądowych kwalifikują się jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy oparł swoje stanowisko na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyraźnie rozróżniają źródła przychodów, w tym działalność wykonywaną osobiście i pozarolniczą działalność gospodarczą. W odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z wykonywania opinii sądowych, organ stwierdził, że jeśli wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w której wykonywane są podobne czynności do tych, za które otrzymuje wynagrodzenie za opinie sądowe, to takie przychody należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej o podobnym profilu ma znaczenie w kwestii kwalifikacji przychodów.

KIS wskazała w szczególności:

"Zatem, jeżeli prowadzi Pani działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności wyceny nieruchomości, wówczas Pani wynagrodzenie z tytułu wykonywania wycen/opinii na zlecenie sądów należy zaliczyć również do przychodów z tego źródła. Przesądzający w tym przypadku jest fakt prowadzenia przez Panią działalności gospodarczej w tym samym zakresie, tj. sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Tym samym przychody uzyskiwane z wykonywania wycen/opinii na zlecenie sądów powinny być kwalifikowane do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej".

Podsumowując, organ stwierdził, że podatniczka nie może zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów uzyskiwanych za wykonanie opinii sądowych. KIS podkreśliła, że kobieta powinna rozliczać przedmiotowe przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.632.2023.2.MM