Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że do wynagrodzenia za prace projektowe, które nie mają charakteru twórczego, należy stosować koszty uzyskania przychodów określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tworzenie unikatowych projektów przez pracownika

Wnioskodawcy zatrudniali kierownika biura projektowego z uprawnieniami budowlanymi, odpowiedzialnego za projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jego praca obejmowała tworzenie unikatowych projektów, które były identyfikowane jego imieniem i nazwiskiem oraz numerem uprawnień. Pracownik, jako twórca lub współtwórca projektów, posiadał prawa autorskie, które przenosił na pracodawcę. Całe wynagrodzenie pracownika było dokumentowane na podstawie czasu pracy nad projektami.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy możliwe jest odliczenie 50% stawki kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzenia za prace projektowe w ramach wynagrodzenia za pracę twórczą, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Wnioskodawcy twierdzili, że mają prawo do odliczenia kosztów, ponieważ projekty mają indywidualny i twórczy charakter, a prawa autorskie były przenoszone na pracodawcę. Uważali, że wynagrodzenie za pracę twórczą różni się od wynagrodzenia za inne obowiązki pracownicze.

Różne stawki kosztów uzyskania przychodu

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawcy mogą stosować różne stawki kosztów uzyskania przychodu dla różnych części wynagrodzenia. Uzasadnienie oparte jest na zasadzie powszechności opodatkowania, według której wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu z wyjątkiem tych wymienionych w określonych artykułach ustawy. Koszty uzyskania przychodów dla wynagrodzenia za pracę niemającą charakteru twórczego powinny być obliczane zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że do przychodów za standardowe obowiązki pracownicze, niezwiązane z przeniesieniem praw autorskich, stosuje się kwotowo określone koszty uzyskania przychodów.

"Zatem, co do zasady, w przypadku uzyskiwania należności (przychodów) ze stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów zostały określone kwotowo i ich wysokość zależy od ilości zawartych umów o pracę oraz miejsca położenia zakładu pracy, tj. czy podatnik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy też poza tą miejscowością.

Na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzam, że do pozostałych składników wynagrodzenia pracownika z tytułu wykonywania innych obowiązków pracowniczych, tj. niebędących wynagrodzeniem za przeniesienie wspomnianych praw majątkowych, koszty uzyskania przychodów powinny być określane na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja ta stanowi ważny punkt odniesienia dla pracodawców i pracowników w kontekście rozliczania podatkowego wynagrodzenia za prace projektowe. Potwierdza ona, że dla prac niemających charakteru twórczego, koszty uzyskania przychodów są określane według stałych stawek określonych w ustawie, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatkowego. Interpretacja ta kluczem jest do zrozumienia i stosowania przepisów podatkowych w praktyce.

Źródło: Możliwość zastosowania do wynagrodzenia za pracę niemającą charakteru pracy twórczej kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 22 ust. 2 ustawy... - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.782.2023.3.JK3