Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego Funduszu Parasolowego nie wpływa na ustalenie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zamiana tytułów uczestnictwa w funduszu

Sytuacja dotyczy polskiego rezydenta podatkowego, który nabył tytuły uczestnictwa w Funduszu Parasolowym z siedzibą w Luksemburgu i później dokonał zamiany tych tytułów na jednostki uczestnictwa w innym subfunduszu tego samego funduszu. Ostatecznie jednostki te zostały odkupione za kwotę 367.095,19 zł.

Wnioskodawca pytał o sposób określenia kosztu uzyskania przychodu przy odkupie tytułów uczestnictwa w Funduszu Parasolowym. Uważał, że kosztem uzyskania przychodu jest pierwotny wydatek na nabycie tytułów uczestnictwa w pierwszym subfunduszu, a zamiana jednostek uczestnictwa jest neutralna podatkowo i nie wpływa na koszty uzyskania przychodu.

Przychodem jest kwota odkupu tytułów uczestnictwa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z zamianą jednostek uczestnictwa w subfunduszach tego samego funduszu inwestycyjnego nie są rozpoznawane dla celów podatkowych. Przychodem jest kwota odkupu tytułów uczestnictwa, a kosztem - pierwotny wydatek na nabycie tytułów w pierwszym subfunduszu.

Organ podatkowy powołał się na przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOFiz) oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych, podkreślając, że zamiana jednostek uczestnictwa w subfunduszach Funduszu Parasolowego jest operacją neutralną podatkowo. Nie ustala się przychodu ani nie rozpoznaje kosztów uzyskania przychodów w momencie tej zamiany, zgodnie z art. 17 ust. 1c i art. 23 ust. 3e PDOFiz.

"Mając na uwadze cytowany art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie zamiany w ramach Funduszu Parasolowego jednych tytułów uczestnictwa funduszu na inne tytuły uczestnictwa tego samego funduszu inwestycyjnego, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem dla celów podatku dochodowego zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego jest traktowana jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu. Nie wystąpią zatem również w momencie zamiany koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym przy odkupie w 2019 r. tytułów uczestnictwa w Funduszu Parasolowym powstał przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w Funduszu Parasolowym przeznaczone na nabycie tytułów uczestnictwa w pierwszym subfunduszu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja Dyrektora KIS potwierdza, że zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego jest neutralna podatkowo. Wnioskodawca, zgodnie z tą interpretacją, nie ponosi przychodu ani kosztów uzyskania przychodu w związku z tą operacją, co jest zgodne z obowiązującym prawem podatkowym.

Źródło: Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odkupu tytułów uczestnictwa w Funduszu Parasolowym. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.852.2023.1.EC