Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że program rabatowy oferowany przez spółkę na zakup samochodów służbowych nie generuje przychodu dla pracowników w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program sprzedaży samochodów służbowych

Wnioskodawca - spółka, czynny podatnik VAT, prowadzi program sprzedaży samochodów służbowych, które mogą być używane zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Samochody są oferowane do sprzedaży pracownikom i osobom współpracującym, z rabatem 20%, a w niektórych przypadkach nawet do 30%. W przypadku braku zainteresowania wewnętrznego, samochody sprzedawane są na rynku zewnętrznym.

Wnioskodawca zapytał, czy program rabatowy przy sprzedaży samochodów służbowych generuje przychód dla pracowników i czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółka argumentowała, że program sprzedaży samochodów nie tworzy przychodu dla pracowników, ponieważ jest dostępny dla szerokiego kręgu osób i nie generuje dodatkowych korzyści związanych z pracą.

Program rabatowy nie generuje przychodu

Organ podatkowy uznał, że program rabatowy nie generuje przychodu dla pracowników. Uzasadnienie opiera się na kilku przepisach prawa podatkowego, w tym art. 9, 12, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ stwierdził, że rabaty udzielone w ramach programu nie stanowią przychodu, ponieważ nie wiążą się z dodatkowymi dochodami z pracy i są dostępne dla szerszego grona odbiorców.

"W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu opis sprawy uznać należy, że krąg uprawnionych do zakupów samochodów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Jeśli zatem grono beneficjentów – podmiotów korzystających z rabatów na jednakowych czy zbliżonych/podobnych/porównywalnych warunkach nie będzie ograniczone, a więc dotyczyć będzie szerokiego grona beneficjentów, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób biorących udział w programie nie powstanie.

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie w sytuacji zakupu do Spółki samochodu służbowego na zasadach określonych w Programie, po stronie nabywcy samochodu w związku z nabyciem przez niego samochodu po obniżonej cenie nie powstał/nie powstanie przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiadający wartości udzielonego rabatu. Tym samym na Państwu nie ciążą/nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ani obowiązek sporządzenia informacji PIT-11." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest logiczne i spójne z obowiązującymi przepisami. Podkreślenie, że program nie ogranicza się tylko do pracowników i jego cel to optymalizacja kosztów oraz zwiększenie dbałości o mienie spółki, dodatkowo wspiera argumentację. W efekcie, pracownicy nie będą obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych od udzielonych rabatów, a spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania informacji PIT-11.

Interpretacja ta jest korzystna zarówno dla spółki, jak i jej pracowników.

Źródło: Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem rabatu. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.696.2023.3.DJ