Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że odpłatne świadczenie usług wstępu na rewitalizowany obiekt kulturalny stanowi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, a gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z obiektem.

Rewitalizacja budynku byłego więzienia

Wnioskodawca - pewna gmina, jako czynny podatnik VAT, planuje przeprowadzenie projektu inwestycyjnego, który obejmuje rewitalizację budynku byłego więzienia. Celem jest dostosowanie go na potrzeby E. C.T. (Edukacji, Kultury, Turystyki). Projekt zakłada przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych, a następnie odpłatne udostępnienie obiektu publiczności. Gmina przewiduje zwolnienie z opłat dla opiekunów grup zorganizowanych, z zastrzeżeniem, że grupa liczy minimum 15 osób.

Wnioskodawca chce dowiedzieć się, czy odpłatne świadczenie usług wstępu na obiekt będzie traktowane jako działalność gospodarcza i podlegać opodatkowaniu VAT oraz czy gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z obiektem.

Zainteresowany opierając się na przepisach ustawy o VAT, uważa, że odpłatne świadczenie usług wstępu stanowi działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu VAT. Argumentuje, że obiekt będzie udostępniany na zasadzie umów cywilnoprawnych, które będą miały charakter klasycznych umów adhezyjnych. Ponadto, wnioskodawca twierdzi, że gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT, ponieważ działalność ta będzie realizowana na zasadach pełnej dobrowolności, a nieodpłatne świadczenia dla opiekunów grup mają charakter promocyjny.

Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego

Organ podatkowy potwierdził stanowisko Gminy, podkreślając, że:

Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług, w tym udostępnianie obiektu, podlegają opodatkowaniu VAT.Nieodpłatne świadczenia związane z działalnością gospodarczą mogą być traktowane jako odpłatne, jeśli spełniają określone warunki.Podatnikiem są osoby i jednostki wykonujące działalność gospodarczą o charakterze cywilnoprawnym.Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z obiektem, gdyż są one związane z działalnością gospodarczą i opodatkowaną sprzedażą.

"W związku z powyższym, nie są/nie będą Państwo zobowiązani do odliczania podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z utrzymaniem Obiektu, zgodnie ze sposobem określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, ze względu na nieodpłatne świadczenie usług wstępu i korzystania z Obiektu na rzecz opiekunów grup zorganizowanych.

Zatem, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, mają/będą Państwo mieli prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od Wydatków związanych z Obiektem. Wynika to z faktu, że są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a Wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i wykonywanymi w ramach tej działalności czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Prawo to przysługuje pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa o VAT. Analiza była szczegółowa i oparta na konkretnych artykułach ustawy, co świadczy o jej wiarygodności. Wyjaśnienie mechanizmów opodatkowania VAT w przedstawionej sytuacji zostało przeprowadzone w sposób kompleksowy, dając jasność w kwestii opodatkowania świadczenia usług przez Gminę.

Źródło: Opodatkowanie usług wstępu na Obiekt oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od Wydatków związanych z Obiektem. - Interpretacja - 0111-KDIB3-2.4012.547.2023.2.AR