Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umowa przechowania pieniędzy, zawarta pomiędzy właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej a firmą ze Stanów Zjednoczonych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Umowa przechowania pieniędzy a PCC

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej podpisał umowę przechowania (storage agreement) z firmą ze Stanów Zjednoczonych, na podstawie której zobowiązał się do przyjęcia i zachowania w niezmienionym stanie powierzonych mu przez składającego środków pieniężnych. Środki te przedsiębiorca przyjmuje w ramach prowadzonej działalności na subkonto utworzone do tego celu. W czasie od otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy do przekazania ich osobie wskazanej przez składającego do odbioru w ramach prowadzonych przez niego działań, podatnik nie ma możliwości wykorzystania otrzymanych środków na cele prywatne bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Przedmiot umowy zostaje przekazany osobie reprezentującej składającego w nienaruszonym stanie, w formie wypłaconych mu środków za pokwitowaniem. Ponadto, mężczyzna wskazał, że umowa storage agreement odpowiada umowie przechowania określonej w art. 835 Kodeksu cywilnego.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wpływ środków w ramach umowy przechowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku PCC.

Podatnik argumentował, że zawarta umowa przechowania nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku PCC, ponieważ nie doszło do zawarcia umowy pożyczki ani depozytu nieprawidłowego, a umowa przechowania ma charakter jedynie przechowawczy, bez możliwości swobodnego rozporządzania środkami przez przechowawcę.

Umowa przechowania nie podlega opodatkowaniu PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że zawarta z amerykańską firmą umowa przechowania (storage agreement) nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku PCC.

W swojej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że umowa przechowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, ponieważ nie spełnia kryteriów umowy pożyczki ani depozytu nieprawidłowego. Organ odwołał się do przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o PCC, wyjaśniając, że przechowawca nie miał możliwości swobodnego rozporządzania środkami, a umowa miała jedynie charakter przechowawczy. Przechowawca był zobowiązany do zachowania środków w stanie niepogorszonym i przekazania ich osobie wskazanej przez składającego. Ponadto, brak możliwości ich wykorzystania na cele prywatne lub w ramach działalności wyklucza obowiązek podatkowy w ramach podatku PCC.

"Zatem, jeżeli istotnie – jak Pan wskazał – między Panem i amerykańską spółką doszło do zawarcia umowy przechowania pieniędzy, a więc nie zawarł Pan umowy pożyczki ani umowy depozytu nieprawidłowego (nie jest Pan uprawniony do rozporządzania środkami i faktycznie nimi nie rozporządza bez polecenia kontrahenta), to należy stwierdzić, że zawarcie umowy przechowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie mieści się ono w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych" - wskazał organ.

Podsumowując, zawarcie umowy przechowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w ustawie o PCC.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.312.2023.3.MD