Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że zakupiona i zainstalowana pompa ciepła należąca do spółki stanowi odrębny środek trwały, który nie zwiększa wartości początkowej budynku mieszkalnego jako jego modernizacja i podlega amortyzacji podatkowej na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pompa ciepła - modernizacja budynku czy odrębny środek trwały

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem budynku mieszkalnego, który znajduje się w ewidencji środków trwałych i jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej (w budynku znajduje się siedziba spółki). W celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku, firma dokonała zakupu i instalacji pompy ciepła do ogrzewania siedziby firmy i podgrzewania wody użytkowej, a więc jest ona wykorzystywana na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Nabyte urządzenie zostało przyjęte przez spółkę do użytkowania w momencie zainstalowania i uruchomienia. Po zamontowaniu wszystkich części składowych pompa jest kompletna i zdatna do użytku. Przewidywany okres użytkowania zamontowanej pompy jest dłuższy niż rok. Firma zaliczyła pompę ciepła do Klasyfikacji Środków Trwałych podgrupa 44 - Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, rodzaj 440 Pompy.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy zakupiona i zainstalowana pompa ciepła zwiększa wartość początkową budynku mieszkalnego jako jego modernizacja, czy stanowi odrębny od budynku środek trwały podlegający amortyzacji przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej 14%.

Podmiot argumentował, że przedmiotowe urządzenie nie zwiększa wartości początkowej budynku jako jego modernizacja a stanowi odrębny środek trwały, który można amortyzować przy zastosowaniu właściwej stawki amortyzacyjnej, która dla rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych 440 Pompy wynosi 14%, zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o CIT.

Pompa ciepła jako odrębny środek trwały podlegający amortyzacji

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przedmiotowa pompa ciepła stanowi odrębny środek trwały i podlega amortyzacji podatkowej na zasadach wynikających z przepisów ustawy o CIT.

Uzasadnienie interpretacji organu podatkowego zostało oparte na przepisach ustawy o CIT. Organ omówił szczegółowo przepisy dotyczące odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kryteria określające, które składniki majątku można uznać za podlegające amortyzacji. Wskazał, że środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, co oznacza, że musi zawierać wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz być zdolnym do faktycznego i prawnego użytkowania.

KIS wyjaśniła również, że wydatki na ulepszenie środków trwałych, takie jak przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja, mogą wpływać na wartość początkową tych środków trwałych, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria, takie jak wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do jego wartości z dnia przyjęcia do używania. W konkluzji, organ stwierdził, że przedmiotowa pompa ciepła spełnia kryteria środka trwałego podlegającego amortyzacji, zgodnie z właściwą stawką.

"Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Państwo są właścicielem wskazanej we wniosku pompy ciepła, została ona zakupiona we własnym zakresie, jest kompletna i zdatna do użytku, przewidywany okres jej używania jest dłuższy niż rok oraz jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wskazana we wniosku pompa ciepła stanowi odrębny środek trwały i podlega amortyzacji podatkowej na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" - podsumował organ.

Źródło: W zakresie ustalenia, czy zakupiona i zainstalowana pompa ciepła zwiększa wartość początkową budynku mieszkalnego jako jego modernizacja czy stanowi o... - Interpretacja - 0114-KDIP2-1.4010.522.2023.1.JF - (interpretacje.pl)